Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
MAJOR UPDATES
No, Major updates!!
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७६-०२-११
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७६-०२-११ सम्म आगलागी, पहिरो, चट्याङ्ग, हावा-हुरी, अन्य र अन्य... ४९२३ ४९५ १० ४३४२ १३२०१ ४१३३ ४१९५ ९८२ ४०३ ५६८६३२३७३२
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७६-०२-०७ २६ १० १५ ४३३ ३७० ४५ १५३२२५००
रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७६-०१-२५ ४४ १२ १३ २५ १८४ ३४ ८४६२०००
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७६-०२-०३ ५४ १० १९५ १३७ १८ १५ २६९१०६००
रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७६-०१-१९ २४ २७ १८ ४४६६९४४५
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७६-०२-०९ ७६ १५६ १९ ५६ ५२४४६५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७६-०२-०८ ३६ १४ ४७ ३१ ११ २२०९००००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७६-०२-०८ ५० १४ ६६ ३३ ५३९३९९००
झापा २०७५-०१-१० - २०७६-०२-०९ १२६ ११ १० ११ २१ २८८ ३९ ९४ २३ ११९७७२०००
मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०२-०९ २३७ १३ १३ २६ ४३० ९० ८५ ३६ १११८३५८००
१० सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-०५ १६५ २१ १४ ३५ ४०० ३९ ८१ ५९ १४ ३५२१५७९००
११ धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७६-०१-०३ २२ ३१ २४ १० १९९८४०३५
१२ तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७६-०१-२९ ३८ ४१ २३ १२ १५ २८७२५०००
१३ संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-०८ ९७ १२ १७ १६१ ४१ ४६ ३१४९४८००
१४ भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७६-०२-०३ ४६ ८६ २४ १० ५०१५३७१०
१५ सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-०६ ६० २५ २७ १२ १६ ७३ १५ २६१०५३००
१६ खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७६-०२-०८ ९५ १४ १९ १२२ ८० १७ ७१७३६४४०
१७ ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७६-०१-१५ ३४ ७० १० २३ ९७१६४००
१८ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-०८ ७९ १० १५ १४ २९ १२८ ४० ४४ २१ १२ ९०७०६८००
१९ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-१० २७२ १२ १४ २४ ३८ ६१९ १८८ १६० ७० ४०७०१०८००
२० सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७६-०२-०४ १२४ १४ १६ १९० २८ ७० २२ २६२८५०००
२१ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७६-०१-३१ ७२ १२ १७ २९ १६० ६४ ३४ २७७७३३००
२२ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-०५ १०२ ११ १३ १६२ ३१ ३३ २३८३०२००
२३ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७६-०१-२२ १३० १४ २४७ ३५ ६५ २० ४६५०६७१०
२४ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७६-०२-०७ ४२ ११ १९ ५३ २६ २३३०९७००
२५ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-०४ ४१ १० १७ ५९ १५ ११७६४४००
२६ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७६-०२-०२ २७ १० १९ ५४ १३ १०३२७००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७६-०२-०७ ३२ ११ ४५ २६ १३ २८५६५०००
२८ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-०७ ५० ६२ १४ १९ ५३६८५०००
२९ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-०९ ४८ १३ ५५ १० १४५४७३०००
३० भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-०३ ६७ १२ ७८ १३ १९ १० १४७८७८००
३१ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७६-०२-०६ २३६ २४ २४ ४८ ५२९ ३०१ २४ ३१०२२४८१५
३२ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७६-०१-२८ ५५ ११ १४ २५ १०२ १४ ४० १२ ३८५९४०००
३३ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७६-०२-०४ २३ १३ २५ ३२ ६४ १९ ४२५५९०००
३४ धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७६-०१-२३ २८ १२ ११ १४ ५० २९ ९८९४८००
३५ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-०८ ९२ ११ ३७ ४१ ७८ १०८ २५ १४ ३९२४१०००
३६ रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-०८ ९९ १० ३५० ५१ ८८ २० ४८६७४०००
३७ वारा २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-०४ १४२ १६ १६ ३२ ६१४ ५३५ ११४९ २६६४ ११०१ १४५० ४३ ६७ १५६१६९००००
३८ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-०८ ११२ १४ ११ ११ ५५ ५५३ ३१३ १४१ ३२ ७८८९२०००
३९ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७६-०१-२८ ६७ १२ १५ २३ १४ ३७ ४५९ १२९ २७१ ५७११००००
४० गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७६-०१-२७ ३८ १० १८ ६९ १५ १२ ७६४२०००
४१ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७६-०१-२९ ४६ १२ १३ २५ ६४ १० २१ २९ १३२५५०००
४२ मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७६-०२-०१ २७५०००००
४३ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-२५ ७६ १० २० २० ४० १०० १६ १२ ४२३३२०००
४४ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७६-०२-०७ २४ ११ ३२ १३ १०७५०९००
४५ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७६-०२-०८ ४८ ११ ५४ २१ १७ १८२६५०००
४६ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७६-०२-०७ ४६ १० ५९ १८ १९ १३ २०४९००००
४७ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०२-०३ ६२ १५ १० १५ १३६ १४ ८८ २४ ६४९१७१००
४८ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७६-०२-०८ ४४ १३ १५ २१ ३० ७२ ११ २२ ११४५४२००
४९ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७६-०२-०५ १६ १८१ ६३२७३०००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७६-०२-०७ ५३ १२ ५५ १३ १६ ११०७८०००
५१ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-०७ ६२ १० ७५ १२ १९ ६०२४७६५००
५२ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७६-०२-१० १२३ १७ १८० ११ ७६ ४५ ४७४१२०००
५३ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-०८ ५५ १४ ७३ ४१ ३२ ५५ १८३६१०००
५४ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७६-०१-३० ३० १० ४० २२ ३३७००००
५५ सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७६-०२-०७ २७ १३ १३ ४१ २५ १९ ४९७६२००
५६ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७६-०२-०३ ७६ ११ १२ १९ ९७ ५१ २५ ३२०५५५०१
५७ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७६-०१-२८ ३३ १० १४ २४ ५८ ३४ २२ १७८३५०००
५८ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७६-०१-३१ १२१ १० ११ २१ १२७१ ६३३ १९०४ ५६५ ४० ६६ २९ ४६ १११५६८२५०
५९ वाके २०७५-०१-०३ - २०७६-०२-०७ ६८ ९८ २० ४५ ८५८९४८६०
६० वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७६-०२-०९ १५९ ११ १० २१ ३८६ २१७ ४९ ३८ २९७१५१८२
६१ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७६-०२-०८ ५६ १५ ५५ १० १५ १२६२९०००
६२ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७५-१२-२६ १९ १२ ३३ १० १२ २११६०००
६३ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७६-०१-०५ १७ १० १८ २१ १२२८०००
६४ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७६-०१-१७ ३० ४३ ११ १५ ७५२०३००
६५ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७६-०१-०९ ३३७६०००
६६ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७६-०१-२४ १० १०१ ४० ३२१९२०००
६७ मुगु २०७५-०१-२० - २०७५-१२-१६ २६ १८ ४५१८००००
६८ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७५-११-१८ ४१ ६८ १८ ३० १५ २३२८७३००
६९ वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७६-०२-०६ १२ १३ २० १५०००००
७० वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७५-११-२१ २० ११ ३१ १० ८०९०००
७१ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-०२ १५१ २१ ४३ ६४ १८९ १२३ १९ १७२११४७६
७२ डोटी २०७५-०५-१० - २०७६-०१-१९ २५००००
७३ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७६-०२-०८ ६२ १४ ३७९ ३२३ १४ २९ २८ ३८८४४५००
७४ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७६-०२-०९ ४६ ६२ २१ २० १३ ६०५४०००
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७६-०१-२९ ३७ १७ २६ ७२ ३३ १३२३४८०८
७६ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७६-०२-०८
७७ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७६-०१-२६ १४ ३६ ९०००००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने