Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७६-१०-०८
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७६-१०-०८ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, बाढी, जनावर आतङ्क र अन्य... ७५८५ ८१८ ५० ५१०६ ३२०७४ ८६६३ ६६८२ १७४७ २९४४ ८३४५५५३२११
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७६-०९-२८ १०१ १२ १८२ २१ ६९ ११ ६०८०८५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७६-०९-१६ ५९ १५ ७८ १० ४८ १३ ४५२९३०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७६-०९-२६ ८९ १० १८ १०५ १३ ४९ १० १८ १२३०७६९००
संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-०४ १७३ १० १४ २४ २५४ ४९ ६५ १९ ५५ ६७१४७८४९
तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७६-१०-०१ ५६ ५७ ३१ १७ २५ ३६७२९०००
धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-०४ ६४ ११ १७७ ८७ ७५ १२ ३३१२१२३५
भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७६-०९-०५ ९९ २०५ ७३ ५७ २९ २२ ६०९४१४१०
खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७६-०९-२९ १३२ १० १९ २९ ११८२ ६७३ ४५९ ४५ ६३ ३५५८४४२९०
सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-०३ १०९ २८ ३१ २३ ३१ १२१ ३१ ९३५८०७००
१० ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७६-०९-२८ ६७ १३ ११ १०४ १८ ३४ ११ ४२ १६१६०४००
११ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-०४ १४८ १५ २० १८ ३८ १३१३ ७५१ ४८८ ३६ ३७ १२१४२४८००
१२ झापा २०७५-०१-१० - २०७६-१०-०३ २१६ ११ २० १८ १७ ३५ ५६३ ५७ १२८ ३५ ३० २३८५३६०००
१३ मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-१०-०७ ३८३ १६ २५ २० २५ ४५ २९४५ १९३६ ५४६ २७३ ६९ १५४११२४००
१४ सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०९-२६ २६१ ११ ३४ २३ ५७ ७०८ ७२ १२३ ७३ ३४ ३८३४४९४००
१५ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-०६ ४०० १२ १९ २७ ४० ६७ ९२५ ३८६ २०३ ९७ ३५ ४२९७४५०००
१६ सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७६-१०-०५ १७२ १० १६ २२ ३० २६१ ४४ १०२ २४ ४४९२८०००
१७ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७६-०९-२६ १३६ १७ १९ ३७ ५६ २३० ७१ ५४ १४ ४०७१७१००
१८ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-०६ १३१ १३ १६ १८ २१० ५२ ४३ १० ४०७३९२००
१९ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७६-०९-२९ १८४ १० १५ २१ ३०९ ५० ८४ २८ १६ ६६५३५७१०
२० रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-०६ १५९ १२ १८ १८ १३ ३१ ६९० २०७ २३४ ३६ ३२ ६३२१६०००
२१ वारा २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-०६ १८५ १९ १७ ३६ ६२१ ५४२ ११६३ २७३७ १११७ १४७४ ५१ ८२ १५६९१९६०००
२२ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-०४ १६८ १४ २२ २१ १९ ७३ ६४७ ३३६ १७१ ४१ ८७ १०७७५७०००
२३ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७६-०९-२० ५२ १४ १३ २७ १२० १२ ५५ ५६ १९००२८०००
२४ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-०५ ६० १० १८ २४२ ६० ११९ ११ ३५ ४६८०१४००
२५ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७६-०९-२९ ७४ १० १५ १६ १२ २८ १७० ९९ १५ २४ २८३७९७००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७६-०९-०२ ८४ १०० १९ २९ १५ २३ ६५५२५०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७६-०८-२२ ५२ १५ २३ ८९ २९ १९ ३८ ४४९०३०००
२८ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७६-०८-२६ ४२ १३ १७ ३७ ४५ ९१ २० ९२५५९०००
२९ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७६-०९-२९ ७६ ११ १४ २५ १२२ २१ ४२ १८ १२ ४१७२६५००
३० धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७६-१०-०६ ६२ १५ १३ १८ ९० १६ ३६ १२ १०२४२६६८००
३१ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७६-०९-१५ ९६ १६ २० ३७ १७ ५४ ४९४ १३६ २७२ ८२१६८०००
३२ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०९-२८ १५६ १५ २२ ४७ ६७ ११४ १७४ ४४ २१ २८ ५८३२९०००
३३ भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०९-१९ १०० १६ १११ २४ २३ १३ २४२८२६००
३४ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-०३ ९२ १४ १०० १६ १५ १२ २६ १५४५६२०००
३५ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७६-१०-०५ ३४७ १३ ४१ ३२ ७३ ६५७ ३२७ ३६ ११ १२ ३९०००२७१५
३६ गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७६-०९-२६ ५० ११ १९ ८५ १५ २५ १० १९२९२०००
३७ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७६-०९-२२ ७५ १० १३ २० १३ ३३ १०२ १६ २४ १६१ १८७७५०००
३८ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७६-०९-२६ ४६ १२ १३ १२ २५ ५६ १६ ११ ३२ १७१५५९००
३९ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७६-०९-१६ १०३ ११ २४ २१ ४५ १३० २१ १४ ११ ४२३३२०००
४० मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७६-०७-१७ १० २७५०००००
४१ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७६-०८-१८ २२ १८४ ६६९८६९८०
४२ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७६-०९-२१ ६१ ११ ७१ १८ २३ १७ २२५८००००
४३ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७६-१०-०५ ८३ १५ ९७ १७ ३० ३७ ५१ २७३१११००
४४ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७६-०९-२६ ५९ १३ १७ २१ ३० ९१ १४ २५ ६१ १३२०४२००
४५ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०८-०५ ७९ १२ २१ १५ १५ ३० १५८ १८ ९६ २८ २७ ६९८३९१००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७६-१०-०२ ४६ १० १७ ५४३ ४५० ५३ ३० १८७४७५००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७६-१०-०६ ७८ १३ २१९ १४२ २२ १८ ४१९४२६००
४८ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-०४ ११४ १२ २० १६६ ५६ २५ २० १९ ६६९३०९५००
४९ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७६-०९-२२ १८१ १२ २० २६६ १८ ११३ ८० ३६ १३२७२५७००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७६-०९-१६ ८२ ११ १३ २४ १०२ ३४ १७ ३० २६ २४५८८७००
५१ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७६-०९-१७ ८५ १२ १९ ११७ २० ५५ ४३ ६५ २४८०८०००
५२ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७६-०९-२३ ४८ १० १९ १३ २२ ५८ १७ ३० ४५ ६८४५०००
५३ रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७६-०८-२७ ३१ ३६ २० १९ ४८१८०४४५
५४ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७६-०९-२४ १०६ १२ २१ १२ २० १२४ १३ ६६ २७ २४ ३४५५०५०१
५५ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७६-०९-२६ ६२ ११ १५ २३ ३८ ९३ ४९ ३३ ३३ २३६४०५००
५६ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७६-०९-२१ १७६ २१ १३ ३४ १२७३ ६३६ १९०९ ६२३ ४९ ८३ ३७ ७५ १३२४६५२५०
५७ वाके २०७५-०१-०३ - २०७६-०९-२८ १०२ १० १५ १९९ २८ ९७ १५ १२२४४४८६०
५८ वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७६-०९-२८ २२० १३ २० १६ ३६ ५९७ ३७४ ६६ १२२ १२ ४८५३५०८२
५९ रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७६-०६-०७ ७६ १३ १७ २० ३७ २२७ ५२ १३ १२९६२०००
६० सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७६-०८-१० ३१ १३ १५ ४६ १० २८ २७ ५२४३२००
६१ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७६-०५-२७ ४१ १२ १६ ५८ ११ २० ३७ ९८९९३००
६२ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७६-०८-०८ १५ १० २७ २८७ ९४५५३००
६३ मुगु २०७५-०१-२० - २०७६-०९-१९ १४ ४० २५ ३२० ४७८२७०००
६४ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७६-०८-२१ ४५ ७६ १९ ३० १५ २३५८७३००
६५ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७६-०८-०९ १९ १३ १०७ ४१ ३२१९२०००
६६ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७६-०९-१५ २६ १० १६ १० ११ ४५ १० १३ २०० २११६०००
६७ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७६-०९-१८ ३३ १० ११ २१ ३८ ३१ ४११८०००
६८ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७६-०९-१८ ७९ १२ १३ २५ ९२ २९ २२ ३७८४९०००
६९ वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७६-०९-०३ २९ १० १७ १५२ ११ ५३ २०३०९०००
७० वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७६-०९-०७ २३ १४ ३८ १५ २००००००
७१ डोटी २०७५-०५-१० - २०७६-१०-०३ १५ १७ २० ५७००००
७२ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७६-०९-२८ १६७ ३१ ५२ ८३ २३० १२६ २७ ४७ १७९६५४७६
७३ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७६-०६-२२ ३९ ११ ६५ १२ ११४ ९०००००
७४ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७६-०५-२१ १४ १५
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७६-०८-०१ ४६ ११ १८ २९ १०५ ५६ १३३३४८०८
७६ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७६-०९-२३ ७६ १९ २२ ४१ १७४२ १३ २३ ३१ २४ ७८९६८००
७७ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७६-०९-१४ ९५ ५९ ५३ ११२ ८२६१ ३२६ २५ ३३ ६२ ४६९७४५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने

>>view all