Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०८१-०१-११
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७९-०१-०१ देखी २०८१-०१-११ सम्म आगलागी, भुकम्प, पहिरो, चट्याङ्ग, जनावर आतङ्क र अन्य... ११३१० ९८६ ६८ २६८२ ८८७९५ ४२४७० ३०३९२ २०७५ ७९३४ ८४३९०१२०९२
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
२०८०-०३-१७ - २०८०-०३-१७ १२३७००
ताप्लेजुङ २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-०९ १४६ ११ १७ २४ १७६५ २४७ २१७ २५ १२३ १३१५४९५५०
पाँचथर २०७९-०१-१८ - २०८१-०१-०९ १४६ १४ १८ २४ ४०५ ३९ ७२ ३४ ११० ११०२६४१००
इलाम २०७९-०१-१६ - २०८१-०१-०९ ९७ ९० १२ ४० ११ १२ ९४९७५९००
संखुवासभा २०७९-०१-२२ - २०८१-०१-०१ १३७ १० १९ १६ २४ १६५ ३२ ४३ २१ ११२ ८६९३७०००
तेह्रथुम २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-०७ १०३ १२ १८ १२७ १४ ५६ ३८ १९५ ५३७९१८००
धनकुटा २०७९-०१-०५ - २०८१-०१-०७ १४० ११ १९ १२६ ३० ४० ३० ६२ ६३८०७५००
भोजपुर २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-०९ १४७ १७ १३ ३० १७८ २७ ५५ ३० १२५ ५५८२९९००
खोटाङ्ग २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-०९ १५८ १७१ २४ ७५ ५८ १७७ १५०१३७७००
१० सोलुखुम्वु २०७९-०१-११ - २०८१-०१-०७ १३० २१ २८ ११४ ११ २९ १९ १३९५८७५००
११ ओखलढुङ्गा २०७९-०१-०५ - २०८१-०१-०९ १८५ ११ ११ १३९ २० ५१ १८ १८० ८६५०७९४५
१२ उदयपुर २०७९-०१-०६ - २०८१-०१-०९ २२१ १६ १४ ३० २६२ ३२ ८२ ६५ ३३८ १८२८३२६००
१३ झापा २०७९-०१-०५ - २०८१-०१-०८ ५४८ १५ २४ २८ २६ ५४ ७६१ १३९ ११३ ६२ ६० ४५१४७३५००
१४ मोरङ्ग २०७९-०१-०६ - २०८१-०१-०९ ५४६ १६ ४२ ३२ ७४ ८०१ ११७ १०८ ९८ १११ ३७४६४७६००
१५ सुनसरी २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-०७ ४४२ १० २८ २५ ५३ ५५३ ८१ १२८ ९२ ३३७ २१४४३८९००
१६ सप्तरी २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०९ २९९ १२ २१ ३३ ४६३ ६५ १५४ ८९ १०९ १२१८०२९५०
१७ सिराहा २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-१० ३९२ १० १६ १८ २६ ४४ ५०० ६५ ५७ ४४ ११३ १५५६२९४५०
१८ धनुषा २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-०९ ३२४ ३७ ४६ ४२१ ४२ ३१ २४ ३२ १२७९०१९२०
१९ महोत्तरी २०७९-०१-०२ - २०८०-१२-३० १०७ १२ २५ ३७ १३७ १७ २६ १३ ३१ ५०३२२८००
२० सर्लाही २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-०९ २४८ १६ १७ ३३ ३५३ ७१ ६२ ४६ ४९ ८००९७७००
२१ रौतहट २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-०९ २५६ १४ १५ ३१ ३५ ६६ ४२२ ८१ १२० ५९ १४९ २००४८७४००
२२ वारा २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-०९ २८४ १० २४ २३ ४७ ४०४ ५७ ५३ ७५ १४६ १०६३९००००
२३ पर्सा २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०९ २०८ २० २६ ४६ २८० २२ ४७ ५० ८५ २५५४७७२५०
२४ दोलखा २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-०९ ७४ १० ८९ ४९ २० २०१ ७७९५९०००
२५ रामेछाप २०७९-०३-०८ - २०८१-०१-०९ ४१ ५३ २१ १० १८ १४३७३३००
२६ सिन्धुली २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-०९ ६० ११ १६ २५ ८६ ३९ १६ ५६ ५०२७७६००
२७ काभ्रेपलाञ्चोक २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-०९ ९५ ११ १० १९ ९८ १२ १३ २१ २३९ ६४५९८७५०
२८ सिन्धुपाल्चोक २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०९ ९५ १५ १०२ १४ २८ २२ ३५३ २९९९४५००
२९ रसुवा २०७९-०१-१५ - २०८०-१२-२८ ३३ ११ ३३ १४ ७९५५४००
३० नुवाकोट २०७९-०२-३१ - २०८०-१२-२३ ३६ ३७ १० ८४८६३५००
३१ धादिङ्ग २०७९-०१-१५ - २०८१-०१-०९ ६९ १६ २३ १०० ५६ १० २४ १११५८०००
३२ चितवन २०७९-०१-०९ - २०८१-०१-०१ १२० १३ २१ ३३ ३७ ७० १३६ १५ ३८९३२०००
३३ मकवानपुर २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-०८ १२३ १६ १८ १२ ३० १२७ १७ ३५ १९ १२० ६३०८४१६०
३४ भक्तपुर २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-०८ ११७ ११ २० ३१ १३० २३ ३३ १३१३३०५००
३५ ललितपुर २०७९-०१-०५ - २०८१-०१-०९ १३९ १४ १५ २९ १४३ १६ १२ १३ २० १४२५७८८५०
३६ काठमाण्डौ २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-०९ ३८८ १२ १८ ३८ २४ ६२ ४२९ ६६ १४ १७ १४ ५२९२९२१८७
३७ गोर्खा २०७९-०१-१० - २०८०-१२-२५ ५९ ११ २९ ३३ १०९ ५३ २४ १४३५००००
३८ लमजुङ्ग २०७९-०१-०८ - २०८१-०१-०८ ५१ १२ ४७ १२० १३२८००००
३९ तनहु २०७९-०१-१४ - २०८०-१२-२९ ८० १० १३ ११ २४ ८७ १५ १५ २९ १०२६६५००
४० कास्की २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०९ २३१ ४६ २७ ७७ १९ १३ ३२ २८४ २७ १६ १९ २७ ४९८०३०००
४१ मनाङ्ग २०७९-०१-२९ - २०८१-०१-०२ १७ १०
४२ मुस्ताङ्ग २०७९-०४-०९ - २०८०-१२-२६ ६८ १० १९ १७ ३६ ८६ १९ ३२ ८८ २००६९५०००
४३ पर्वत २०७९-०१-०५ - २०८१-०१-०९ ६४ १२ ५१ २५ ३७३००००
४४ स्याङ्गजा २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०८ ७४ १५ २४ ८३ १४ २५ ४९ ८४०९०००
४५ म्याग्दी २०७९-०१-१५ - २०८१-०१-०८ १२८ ११ ११ १३ २४ १०१ १८ २२ १० ८९ १०२१७०००
४६ वागलुङ्ग २०७९-०१-०६ - २०८१-०१-०४ १३८ ११ १२ १९ १४५ २४ ४७ ३९ ९२ ३४२५५०००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७९-०१-१६ - २०८१-०१-०८ ११२ २१ १२ ३३ ११४ १३ ११ २० ४३५८९०००
४८ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७९-०१-०९ - २०८१-०१-०९ ११६ १२ १६ २२ १८८ २१ ३९ २८ १४ ६१२४१८७५
४९ रुपन्देही २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०९ १७० २७ १४ ४१ ३१४ ४१ ५७ २५ ७२ १२७६७९९५०
५० कपिलवस्तु २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-०९ २५९ ११ १६ २० ४०० ६४ ९४ ११७ १९८ ४४०६१७९५
५१ पाल्पा २०७९-०१-०६ - २०८१-०१-०९ ९९ १२ १२ १३ २५ ९८ १६ १८ २७ ६३ २२२०७०००
५२ अर्घाखाची २०७९-०१-१४ - २०८१-०१-१० १२६ १० १२ १२ १४३ २२ ५२ ४९ ४८ १५४३५०००
५३ गुल्मी २०७९-०२-११ - २०८१-०१-०८ ९० १४ २१ ११ ३२ १३० ४१ ४५ १०६ २१९५४५००
५४ रुकुम पूर्व २०७९-०१-१६ - २०८१-०१-०७ ६० ३७० १७४ १८ १९ १६३००४७५
५५ रोल्पा २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-०८ १९२ १४ १४ २८ १९१ १३२ ७१ ३२ ७० ६४८२८५००
५६ प्युठान २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-१० १९४ १३ १६ २० ३६ १८५ ५३ ५२ ६७ १८५ २४६५६६००
५७ दाङ्ग २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०८ २६५ १२ २० २० ३७ ५७ ३०६ ५२ ७३ ४७ १९० ९१४०१३००
५८ वाके २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-१० १६३ १० १४ २४० ३८ ५१ २६ १०४ ८०२९३७००
५९ वर्दिया २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-०८ २५५ १५ २३ ४४ ३८ ८२ ३३७ ६५ ४० ४४ ८८ ३६५२५५६०
६० रुकुम पश्चिम २०७९-०१-०४ - २०८१-०१-०९ ६२ २२ ३८ ६० ९० १२५ २१५ ५८ ९९६९ १६५७८ ४७ २४६२९७८८००
६१ सल्यान २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-१० ६७ १३ २२ ८० १०५७ १७६ २७ ९२ २८७०२०५०
६२ डोल्पा २०७९-०२-२६ - २०८१-०१-०६ २७ ११ ११ ३४ ६१६००००
६३ जुम्ला २०७९-०१-०९ - २०८०-१२-१८ ४३ ११ २० ११ १० २१ १०९३ ८५२ ३२९ २९० ९८८००००
६४ मुगु २०७९-०५-०२ - २०८०-१२-१७ २१ १० १५ २३९ ९३ १४१
६५ हुम्ला २०७९-०२-१६ - २०८०-१२-२८ २९ ११ १५६ २६ ४० १८१ २०९५८८५०
६६ कालिकोट २०७९-०२-१९ - २०८१-०१-०६ ६७ १३ १४ १६ १४ १० २४ २२९ १४१ १७५ ७५ ९५१००००
६७ जाजरकोट २०७९-०१-०५ - २०८०-१२-२९ ६० ४७ ६० १०७ ६५ १०९ १७४ ६७२३६ २४५०९ ९७७९ ३९७ १०१३२०००
६८ दैलेख २०७९-०१-०३ - २०८१-०१-०९ १०४ ३३ ६२ ९५ २८३ २५४४ ३२ ९० २४६११०००
६९ सुर्खेत २०७९-०१-०६ - २०८१-०१-०९ ११५ ११ १९ १९९ ८४ ३९ २९ १२७ ९६१२८२४०
७० वाजुरा २०७९-०१-१० - २०८१-०१-०९ ११४ १५ १८ ३३ २५० ११८ ४६ १७ १८४ १०७७९३५०
७१ वझाङ्ग २०७९-०३-१६ - २०८०-१२-१९ ९७ १८ २२ ४० ३१४ १७९ ६३ ५८ ५०३४६५०
७२ डोटी २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०८ ८२ ११ १२ ३३ ४५ १२८ १९ १९ १० ५५ ६५१४६००
७३ आछाम २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०४ १२६ १० २३ ३३ २७ ३९ ६६ १७५ ६० १४ ४६ १६२७०००
७४ दार्चुला २०७९-०१-०३ - २०८०-१२-०५ ९० १६ ३० १६ ४६ १४९ १८ ४६ ५६१ ९५३०००
७५ वैतडी २०७९-०१-०४ - २०८०-१२-२१ ७० १० १३ २३ ५१ ५९ ४८४२०००
७६ डडेलधुरा २०७९-०२-२० - २०८१-०१-०१ ४९ १७ ५९ ११ ३८ १५००००
७७ कन्चनपुर २०७९-०१-०१ - २०८१-०१-०६ १८८ १२ १४ २४ ३८ २३१ २६ १२ ५४ ५४ ३६९२१४००
७८ कैलाली २०७९-०१-०२ - २०८१-०१-०७ २३३ १३ २४ १९ ४३ ३६११ ५१६ ११९ ५२ ६८ १६६५३५९८५
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने
## पहिरो/बाढीबाट भएको क्षतिमा पहिरो/बाढीले प्रभावित गाडी र यात्रुहरु पनि समावेश गरिएको छ।