Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७६-०७-२७
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७६-०७-२७ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, बाढी, हावा-हुरी र अन्य... ६९५९ ७९३ ५० ४९७१ ३१२५० ८४३१ ६४६९ १६४० २४६५ ८००३४०८७११
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७६-०७-१० ९६ १२ १७७ २० ६५ ११ ५९१९६५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७६-०७-१२ ५३ १५ ७० १० ४१ १३ ३६५९५०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७६-०७-२४ ८१ १० १८ ९६ ११ ४४ १८ ११६३९४९००
संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-२५ १६६ १४ २३ २४७ ४९ ६१ १७ ४८ ६१३१८३४९
तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७६-०७-१९ ५० ५१ २८ १५ २१ ३४५४५०००
धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७६-०६-१६ ५९ ११ १७२ ८७ ७१ १२ ३२३५५०३५
भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७६-०७-११ ९३ १९८ ७२ ५५ २५ १९ ५९०३१५१०
खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७६-०७-१२ १२१ १९ २७ ११६९ ६७२ ४५२ ४४ ५९ ३४२४७५२९०
सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-२४ ९८ २८ ३१ २१ २९ ११० २५ ५७६९४३००
१० ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७६-०७-२० ६३ १२ ११ १०० १८ ३३ १० ४१ १५७९०४००
११ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-२५ १२२ १४ १९ १७ ३६ १२४६ ७१० ४७५ २६ ३० १०८६१२८००
१२ झापा २०७५-०१-१० - २०७६-०७-१७ १९० १० १९ १८ १७ ३५ ५३१ ५१ १२३ ३३ २८ २२२८०१०००
१३ मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०७-१८ ३४० १४ २३ १८ २१ ३९ २८८८ १९१९ ५३३ २६५ ५६ १४१५१७९००
१४ सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-२२ २२९ ११ ३० २२ ५२ ६६२ ६० १०१ ६९ २८ ३६६८६९९००
१५ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-२३ ३४७ १२ १९ २५ ३३ ५८ ८२६ ३२८ १८३ ८७ ११ ४२१३९७०००
१६ सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७६-०७-१५ १५७ १४ २१ २८ २३२ ३५ ८९ २४ ४१६४३०००
१७ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७६-०७-२४ १०६ १५ १५ २१ ३६ २०० ६९ ५० ११ ३८४८३६००
१८ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७६-०६-२० १२५ १३ १४ १६ २०४ ५१ ४० ३०८३९२००
१९ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७६-०७-१८ १६० ११ १७ २८१ ४१ ७६ २६ १३ ५४५८१७१०
२० रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-२४ १४५ १२ १८ १८ १० २८ ६७४ २०६ २२७ ३१ २५ ५९९३२०००
२१ वारा २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-१७ १७७ १९ १७ ३६ ६२१ ५४० ११६१ २७२९ १११७ १४७३ ५० ७६ १५६८४४६०००
२२ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७६-०७-२५ १४९ १४ २२ २० १६ ६९ ६२७ ३३४ १६४ ३८ ३१ ८४७१७०००
२३ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७६-०७-२६ ४८ १३ १३ २६ ११६ १२ ५२ ४८ १८७२२६०००
२४ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७६-०५-२१ ५७ १० १८ २३९ ६० ११८ ११ ३५ ४६०४६४००
२५ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७६-०५-१३ ७१ १० १५ १६ १२ २८ १६५ ९८ १४ १२ २४९७९७००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-१३ ८१ ९४ १९ २९ १३ २३ ६५१७५०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७६-०७-१० ५० १४ २२ ८७ २९ १८ ३८ ४३४०३०००
२८ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७६-०७-१७ ४० १३ १७ ३४ ४२ ८८ २० ९२५५९०००
२९ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७६-०७-०७ ७२ ११ १४ २५ ११८ १९ ४१ १८ १२ ३९८८६५००
३० धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७६-०६-२६ ५१ १५ १३ १६ ७७ १४ ३४ १२ १०२१२५४८००
३१ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७६-०७-०९ ९१ १४ १८ ३५ १५ ५० ४८७ १३६ २७१ ६२१६८०००
३२ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-१२ १५० १४ २१ ४६ ६७ ११३ १६८ ४१ २० १५ ५७४८३०००
३३ भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-१० ९३ १३ १०४ १९ २३ १२ २२७६८९००
३४ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-१५ ७६ १३ ८१ १२ १२ १६ १४७०२१०००
३५ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७६-०७-२२ ३०९ १३ ३५ ३२ ६७ ६१२ ३१२ ३५ १० १२ ३२७५९९२१५
३६ गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७६-०७-०७ ४७ ११ १९ ८२ १५ २४ १० १७९९२०००
३७ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७६-०७-०१ ७४ १० १३ २० १३ ३३ १०१ १५ २४ ३६ १८७७५०००
३८ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७६-०७-११ ३९ १० १८ ४६ १५ ११ २८ १४६५५९००
३९ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-२१ ९९ ११ २४ २१ ४५ १२६ १९ १४ ११ ४२३३२०००
४० मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७६-०७-१७ १० २७५०००००
४१ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७६-०५-२४ २१ १८३ ६६९८६९८०
४२ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७६-०६-२६ ५९ ११ ६९ १८ २२ १७ २१९८००००
४३ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७६-०७-१९ ७४ १४ ८७ १५ २९ ३३ ४७ २६१८६०००
४४ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७६-०७-१३ ५८ १३ १७ २१ ३० ९० १४ २५ ६१ १३२०४२००
४५ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०७-१२ ७८ १२ २१ १५ १५ ३० १५७ १७ ९६ २८ २७ ६९८३९१००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७६-०६-२७ ४१ १० १७ ५३८ ४५० ५१ ३० १७८८२५००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७६-०७-०८ ७१ १३ २१२ १३९ २१ १७ ४१२५५६००
४८ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७६-०७-०४ १०० ११ १८ १५१ ५१ २३ १९ १३ ६६५९५९५००
४९ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-२१ १६८ १० १८ २४९ १५ १०९ ७५ २४ १२९१३४०००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७६-०७-२५ ८० ११ १२ २३ १०० ३४ १६ ३० २६ २४२२८७००
५१ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७६-०७-२२ ८० ११ १८ ११२ १९ ५४ ४२ ५९ २३१२८०००
५२ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७६-०७-२४ ४५ १८ १३ २२ ५५ १७ २८ ४५ ६४४५०००
५३ रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७६-०७-०६ ३० ३५ २० ४७१८०४४५
५४ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७६-०६-१३ १०२ १२ २१ १२ १९ १२० १३ ६३ २६ १५ ३२४००५०१
५५ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७६-०७-०७ ५७ ११ १४ २१ ३५ ८६ ४४ २९ ३३ २२५३८५००
५६ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७६-०७-१९ १७३ २१ १३ ३४ १२७३ ६३६ १९०९ ६२० ४८ ८२ ३६ ७५ १३१६५५२५०
५७ वाके २०७५-०१-०३ - २०७६-०७-२४ ९० १८५ २६ ९५ १३ १२१७८०८६०
५८ वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७६-०७-२४ २०८ १३ २० १४ ३४ ५८३ ३६८ ६५ १२० १० ४१२९००८२
५९ रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७६-०६-०७ ७६ १३ १७ २० ३७ २२७ ५२ १३ १२९६२०००
६० सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७६-०४-२७ ३० १३ १५ ४४ १० २६ १९ ५२४३२००
६१ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७६-०५-२७ ४१ १२ १६ ५८ ११ २० ३७ ९८९९३००
६२ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७६-०७-२३ १४ १० २६ २८७ ९४५५३००
६३ मुगु २०७५-०१-२० - २०७६-०७-१२ १२ ३६ २२ २५० ४५४०९०००
६४ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७६-०७-०२ ४४ ७४ १८ ३० १५ २३२८७३००
६५ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७६-०४-२६ १८ १०४ ४१ ३२१९२०००
६६ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७६-०५-२५ २४ १० १६ ४१ १० १३ २०० २११६०००
६७ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७६-०७-१२ ३० १० ११ २१ ३५ २९ १६१८०००
६८ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७६-०५-२१ ७४ १० १२ २२ ८६ २७ २२ ३७७९९०००
६९ वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७६-०५-३० २७ १० १७ १५० ११ ४८ २०३०९०००
७० वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७६-०७-१० २१ १४ ३६ ११ २००००००
७१ डोटी २०७५-०५-१० - २०७६-०७-११ १३ १५ १९ ५७००००
७२ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७६-०६-१८ १६५ ३१ ५० ८१ २२७ १२५ २७ ४७ १७९६५४७६
७३ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७६-०६-२२ ३९ ११ ६५ १२ ११४ ९०००००
७४ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७६-०५-२१ १४ १५
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७६-०७-२२ ४५ ११ १८ २९ १०४ ५६ १३३३४८०८
७६ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७६-०७-२१ ६७ १९ १८ ३७ १७२७ १२ २२ २७ १४ ७२८५८००
७७ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७६-०६-०८ ८७ ५८ ५१ १०९ ८२५३ ३२६ २२ ३२ ६२ ४३९२४५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने

>>view all
>>view all