Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७६-०४-०१
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७६-०४-०१ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, हावा-हुरी, बाढी र अन्य... ५६८७ ६१२ ४० ४६५१ २४८३० ४८३६ ४६४८ ११८६ ११२८ ६०६९८३८५६१
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७६-०२-२६ ३० १० १७ ५२८ ४५० ४६ ३० १५६२२५००
रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७६-०३-२२ ४६ १२ १३ २५ १८६ ३५ ९८६२०००
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७६-०३-१५ ५९ ११ २०० १३७ १८ १६ २७७१०६००
रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७६-०२-१९ २५ २९ १८ ४४६६९४४५
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७६-०३-१८ ७८ १५८ १९ ५६ ५२९४६५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७६-०३-२८ ४५ १५ ६० ३६ ११ ३३४८५०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७६-०३-२८ ६५ १० १६ ८२ ३८ १०७७४९९००
झापा २०७५-०१-१० - २०७६-०३-२९ १५३ १४ १७ १३ ३० ४८० ४० १०७ २५ ११ १९३११००००
मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०३-२७ २६६ १३ १५ १४ २९ ५९८ ९३ ९१ ३८ १० १२४२१६४००
१० सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२९ १८६ २३ १७ ४० ६०३ ४० ८३ ६१ १६ ३५४४२७९००
११ धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७६-०३-२८ ३२ ४३ २९ १० २२८८४०३५
१२ तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७६-०३-२८ ४३ ४५ २७ १२ १८ ३१९२५०००
१३ संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२८ १२१ १२ १८ १९५ ४६ ५० १० १९ ४५१९९८४९
१४ भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७६-०३-२८ ५८ ९७ ३० ११ ५२५४८७१०
१५ सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२९ ७० २७ ३० १३ १८ ८२ १७ २९००५३००
१६ खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७६-०३-२७ १०३ १४ २१ १३० ८५ १८ ७३१२३९४०
१७ ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७६-०३-२८ ४१ १० ७६ ११ २५ १३ १४४१६४००
१८ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२९ ९० १० १५ १५ ३० १४५ ४२ ५५ २५ २१ ९४६२१८००
१९ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२८ २९३ १३ २० २७ ४७ ७६६ ३११ १६९ ७४ ४१३९९६०००
२० सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७६-०३-२८ १३६ १६ २० २०६ ३० ७७ २३ २८७८२५००
२१ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७६-०३-२८ ८२ १० १२ २० ३२ १७५ ६५ ४२ ३३५९७१००
२२ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७६-०३-२७ ११५ १३ १५ १९३ ५० ४० २७६८९२००
२३ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७६-०३-२६ १४२ १० १६ २६१ ३७ ७२ २२ ५१६८६७१०
२४ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७६-०३-२८ ५८ ११ १३ २२ ७१ २७ १२ १२ २४६५९७००
२५ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७६-०३-२८ ४८ १० १८ ७१ १६ ११ २५ १२२०४४००
२६ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७६-०३-२७ ३३ १२ ११ २३ ६२ १७ १२३३१४०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७६-०३-२७ ३८ १५ ६६ २६ १४ ३९०४५०००
२८ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२८ ६१ ७१ १४ २५ ११ ६१८४५०००
२९ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२८ ६२ १३ ६९ १० ११ १६ १४५६७३०००
३० भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२५ ७६ १३ ८७ १५ २१ १२ १५२४००००
३१ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७६-०३-२७ २५९ १२ २७ २७ ५४ ५६१ ३०२ २९ १२ ३२००५१७१५
३२ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७६-०३-२२ ६१ ११ १४ २५ १०८ १६ ४० १२ ३८८४९०००
३३ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७६-०३-२४ २९ १३ २५ ३२ ७० २० ४२५५९०००
३४ धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७६-०३-२८ ४१ १४ १३ १६ ५९ ३१ १५५९४८००
३५ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२८ १३० ११ १८ ४४ ५८ १०२ १४४ ३३ १६ ४०४०३०००
३६ रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२९ ११५ १२ १० १७ ६३८ २०५ २११ २२ ५०७०३०००
३७ वारा २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२८ १६२ १८ १७ ३५ ६२१ ५३८ ११५९ २७११ १११५ १४६७ ४९ ७६ १५६५८३५०००
३८ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७६-०३-२८ १२५ १० १७ १९ १६ ६८ ६०२ ३३३ १५७ ३४ ११ ८०३४२०००
३९ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७६-०३-२० ७९ १२ १५ २७ १४ ४१ ४७३ १३६ २७१ ५९९६८०००
४० गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७६-०३-०२ ४० १० १८ ७३ १५ १७ ९८९२०००
४१ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७६-०३-२१ ६४ १२ १३ २५ ७६ १५ २३ ३० १८४७५०००
४२ मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७६-०३-०८ २७५०००००
४३ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२७ ८१ १० २१ २० ४१ १०२ १७ १२ ४२३३२०००
४४ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७६-०३-२५ ३३ १६ ४० १४ ११ २८ १३९०५९००
४५ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७६-०३-२७ ५९ १२ ७० १५ २५ २६ १२ २३३७५०००
४६ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७६-०३-२१ ५१ ११ ६१ १८ १९ १३ २०४९००००
४७ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०३-२० ६८ १५ १० १६ १४० १४ ९० २६ ६५३६७१००
४८ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७६-०३-२४ ४७ १३ १५ २१ ३० ७३ १२ २२ ११६५४२००
४९ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७६-०३-२७ १९ १८३ ६६९८६९८०
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७६-०३-२८ ६७ १३ ८२ ३४ १० २४ १७ २१०७८२००
५१ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७६-०३-२७ ७८ १४ ९२ १३ २२ ११ ६१०८५६५००
५२ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२८ १४६ १० १८ २२० १२ १०२ ५८ ७३५१९०००
५३ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७६-०३-२४ ६७ १५ ९९ १७ ४९ ३८ ५६ २१५४३०००
५४ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७६-०३-२५ ३४ १२ ४४ २५ २६ ३३७००००
५५ सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७६-०३-२८ २८ १३ १३ ४२ २६ १९ ५२४३२००
५६ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७६-०३-२४ ८४ १४ १२ १९ १०२ ५४ २६ ३२०५५५०१
५७ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७६-०३-२४ ४४ १० १४ २४ ६९ ४० २७ २५ २०२०५०००
५८ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७६-०३-२९ १४० १५ ११ २६ १२७३ ६३३ १९०६ ५८८ ४१ ७४ ३२ ६६ ११७४३८२५०
५९ वाके २०७५-०१-०३ - २०७६-०३-२३ ७७ १५७ २५ ९४ १३ ९५०२०८६०
६० वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७६-०३-२५ १७९ १५ १२ २७ ५४३ ३६६ ५४ ११५ ३८८८८०८२
६१ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७६-०३-१४ ६७ १० १८ ६५ ११ २० १४३२९०००
६२ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७६-०२-३२ २० १२ ३४ १० १२ २११६०००
६३ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७६-०३-२६ १९ १० १९ २२ १२२८०००
६४ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७६-०३-२८ ४० १२ १४ १० ५८ ११ २० ३७ ९८९९३००
६५ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७६-०२-२३ १० ११ ३८ ३३७६०००
६६ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७६-०३-२७ १३ १०२ ४१ ३२१९२०००
६७ मुगु २०७५-०१-२० - २०७६-०३-१९ ३१ १८ २५० ४५१८००००
६८ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७६-०३-०१ ४२ ६९ १८ ३० १५ २३२८७३००
६९ वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७६-०२-१७ १३ १३ २१ १५०००००
७० वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७६-०२-२८ २१ ११ ३३ १० १३ ८०९०००
७१ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७६-०२-१७ १५४ २२ ४४ ६६ १९७ १२३ २६ ३८ १७२११४७६
७२ डोटी २०७५-०५-१० - २०७६-०२-२३ १० १२ २५००००
७३ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७६-०३-१८ ७९ ५७ ५० १०७ ८२४० ३२६ २१ ३० ४१ ३९४७४५००
७४ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७६-०३-०४ ५२ १७ १६ ३३ १७११ २१ २१ १३ ६०९२०००
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७६-०२-२९ ४३ ११ १८ २९ १०२ ५६ १३२३४८०८
७६ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७६-०३-१९ ११ १२
७७ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७६-०३-२५ २० ४६ ९०००००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने