Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७९-०३-२१
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७७-०१-०१ देखी २०७९-०३-२१ सम्म पहिरो, आगलागी, चट्याङ्ग, बाढी, जनावर आतङ्क र अन्य... ९१२३ १२११ १७९ ३१९२ १६३९३ ५५०३ ४३२६ २०६८ ६३६३ ५३२४९६१५००
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७७-०१-१९ - २०७९-०३-०६ १०७ १७ २४ २५७ ६३ ११८ १५ ८२ १७१७८७०५०
पाँचथर २०७७-०२-०३ - २०७९-०३-१७ ७५ २२ १६ ३८ १३ २० १४४ १३ ५० १६ १९ ७८१५९३००
इलाम २०७७-०१-०९ - २०७९-०३-१४ ९० १० १८ १४ ९८ १६ ४२ १३ १२ १२८२७४२५०
संखुवासभा २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-१५ १०८ ११ ११ १८ १११ ३० ४८ १६ ५० ३४५६३१००
तेह्रथुम २०७७-०१-०२ - २०७९-०२-२७ ८५ ११ १५ ९३ १७ ४५ ३२ ३४ ३५८७६९००
धनकुटा २०७७-०१-२४ - २०७९-०३-१५ ९५ १० ११३ ३५ ६२ १९ ४१ ३९९४२६००
भोजपुर २०७७-०१-१० - २०७९-०२-३० १२९ १२ १८ १४५ ३५ ५९ ३० ३९ ५५४३५४००
खोटाङ्ग २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-१८ १३१ १० १५३ २७ ९० २८ ५० ७२५५९२००
सोलुखुम्वु २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१७ १०३ १५ २२ १०७ १८ ३८ १० १६ १२६६८०५००
१० ओखलढुङ्गा २०७७-०१-१६ - २०७९-०३-१७ ८७ ११ ८४ २१ २६ १३ ७१ २४३७९०००
११ उदयपुर २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१७ १८३ १२ १७ ११ २८ २५९ ५१ ९६ ५५ २१२ १४०६३५५३०
१२ झापा २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१९ ३०४ १६ २५ ४१ १८ ५९ ३७६ १२५ ७३ ३५ ७२ ३५८३९०७००
१३ मोरङ्ग २०७७-०१-०४ - २०७९-०३-१७ ४१० १३ २० ३३ २७ ६० ५२२ १७० १०९ ८४ १३३ २४४३८७३००
१४ सुनसरी २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१९ ३९३ १८ २४ २८ ३५ ६३ ५२७ १५३ १३२ ७८ १०८ ३५५२०५१००
१५ सप्तरी २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-१५ ३१६ १५ २१ २७ ३० ५७ ५३४ १५५ १४२ ८७ १७७ १०८८२८२७०
१६ सिराहा २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१७ २३७ १४ १७ २६ ३०६ १०६ ७२ ३८ ७८ ६००२५८००
१७ धनुषा २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१९ २३१ ११ १६ २५ ४७ ७२ २३२१ २१०७ ३९ २० ३७ १४९८०५५००
१८ महोत्तरी २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१६ १६७ १२ १३ २५ ३८ २१८ ६३ ६२ २५ २१ ५९०६९८००
१९ सर्लाही २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१५ २६७ १३ २१ १३ ३४ ४०९ १२५ १०२ ४६ ७७ १०५६५५४००
२० रौतहट २०७७-०१-०८ - २०७९-०३-१५ १९३ १५ २१ २० ४१ ३०६ ९१ १२२ ५५ ८८ ६९२५६०००
२१ वारा २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१७ २०४ १० १९ २२ २४ ४६ ४७२ ५७ २६९ ५१ ३१ १४७४८५९००
२२ पर्सा २०७७-०१-०३ - २०७९-०३-२० १७९ १३ ४२ २२ ६४ २७३ ४७ ५८ ४८ १०५ ६५४२१०००
२३ दोलखा २०७७-०१-२४ - २०७९-०३-०१ ५४ ११ ८३ १४ ५२ १३ ८४ ३६३५८०००
२४ रामेछाप २०७७-०१-२९ - २०७९-०३-१७ ३९ १६१ ८८ ६१ २६ ६३ ३१७६२५००
२५ सिन्धुली २०७७-०१-०८ - २०७९-०३-१५ ८१ १० ११ १९ १९० ९८ २६ २९ १२ १२९५२३१००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७७-०१-०४ - २०७९-०२-०२ ५४ १० १५ २२ ५८ ११ २७ ६८३८००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७७-०१-२३ - २०७९-०२-२९ ६९ ४९ ३४ ८३ ५९ २६ १५ ४१ २४० ६४ ४९७ १७ ९० १५६२३५००
२८ रसुवा २०७७-०३-०६ - २०७९-०३-१२ २३ १६ १२ १४००००
२९ नुवाकोट २०७७-०१-०८ - २०७९-०३-११ ७६ १४ ८९ १८ २७ २३ ५६ ४३९१००००
३० धादिङ्ग २०७७-०१-२७ - २०७९-०३-१४ ४० १४ ११ १६ ५२ १९ २१ ९२५००००
३१ चितवन २०७७-०१-०३ - २०७९-०३-१८ १३८ २० १५ ३५ ५३ २५ ७८ १५३ १७ ४४ ४६५४०३५२
३२ मकवानपुर २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-०७ १४३ १७ ३४ २८ ६२ १६० १५ ४२ ४८ १४९ ५०३५७०००
३३ भक्तपुर २०७७-०१-२३ - २०७९-०३-१५ ९१ १४ २२ १०८ २६ १३ २० ३५ १०४८९७०००
३४ ललितपुर २०७७-०१-१७ - २०७९-०३-१० ९१ १६ १० २६ १०४ ३० २० ४२ २१ १६०२६६९००
३५ काठमाण्डौ २०७७-०१-०४ - २०७९-०३-१९ ३३७ ११ ५९ ५० १०९ ४५३ ११९ ३८ ३८ ९७ ६६४४०९६४०
३६ गोर्खा २०७७-०१-०५ - २०७९-०३-०४ ४९ १० ११ १०८ १०९ २४ १५ ४७ ९६४००००
३७ लमजुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-०४ ७६ २६ २३ ४९ १६८ १३८ ७४ १४ ४३ १७५२५२००
३८ तनहु २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१० १०० १६ १४ ३० २४ ३० ५४ १४३ ३४ ४९ १७ १३८७३२२००
३९ कास्की २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१८ २२१ १२ १० २२ ३१ २० ५१ २४६ ५७ ४९ ३६ २१४ ८१९९४५००
४० मनाङ्ग २०७७-०४-०३ - २०७९-०१-२९ १३ १६
४१ मुस्ताङ्ग २०७७-०३-२३ - २०७८-११-२१ १३ १७ २१ १५
४२ पर्वत २०७७-०१-०७ - २०७९-०१-०८ ५१ १५ २४ १३ ५२ १७ १० ३२ ८५८००००
४३ स्याङ्गजा २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१६ १०५ १३ १० २३ २२ ११ ३३ १२१ ४१ ३८ ८८ १६७८३०००
४४ म्याग्दी २०७७-०१-१६ - २०७९-०३-१७ ४३ १७ १९ ३६ १९ २७ ८५ १२ ३९ ४४१५०००
४५ वागलुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१५ १४४ १३ २२ ४२ १८ २० २६ ४६ २६८ २८ १४५ ४५ १४२ २०२८५०००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७७-०१-२३ - २०७९-०३-१२ ७५ १६ २३ ३२ १३ ४५ ९८ १३ १० १८९४१०००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७-०१-०५ - २०७९-०३-१४ १३६ १५ २२ २१० ३८ ४५ ५० ३१ ७२९९७५००
४८ रुपन्देही २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-१४ १३७ १६ २८ ४४ २०९ ६६ ५२ १६ ५३ १८०३०८०००
४९ कपिलवस्तु २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-१८ १७१ ११ १४ ७८६ ७९० १०५८ ५१ ५५ ६९ ४२ ४८६६१४००
५० पाल्पा २०७७-०१-०३ - २०७९-०१-२२ १२० १८ ११ २९ १८ १५ ३३ १३४ १८ ३१ ३६ ८६ २५२०५९९४
५१ अर्घाखाची २०७७-०१-०२ - २०७९-०२-२७ ८६ १३ १७ ११८ १५ ३९ ४४ ११२ २०३९७९००
५२ गुल्मी २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१५ १२८ १२ १६ २८ २८ ३३ ६१ १८२ २९ ३२ ६८ २१३ १७५२६०००
५३ रुकुम पूर्व २०७७-०२-१४ - २०७९-०३-०२ २१ ३६ २० २४४००००
५४ रोल्पा २०७७-०१-१३ - २०७९-०३-१४ १२१ १० १७ १४ १७ ३१ १५८ ३२ ६५ ३२ १६२ ३६३७५५९०
५५ प्युठान २०७७-०२-१४ - २०७९-०३-२१ १२५ १३ २१ २१ २३ ४४ १३४ २० २६ ५३ १५३ १६७२०९५०
५६ दाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७९-०३-१९ १४६ १३ १५ २८ ११ १६ २७ १८१ ३३ ५२ ३४ २२२ ८८३४४४००
५७ वाके २०७७-०१-०१ - २०७९-०३-१४ १२० १२ १८ २२० ७९ ६९ २८ ५४ ७९०७०९५०
५८ वर्दिया २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-२० २१४ ११ १५ २६ ३२ १७ ४९ २९९ ११२ ३६ ४४ १०४ ३९६८११८४
५९ रुकुम पश्चिम २०७७-०१-०४ - २०७९-०३-१९ ५६ १० १९ १८ ३७ ११४ २२ १९ १२ ३६ ७१२७०००
६० सल्यान २०७७-०१-२३ - २०७९-०३-१३ ६६ १० ११ १९ ७९ २३ १५ १७ ७४ ८३६२०००
६१ डोल्पा २०७७-०१-२१ - २०७९-०३-१९ १० ६८३४५००
६२ जुम्ला २०७७-०५-०८ - २०७९-०३-१७ ३८ १३ १३ १५ ७६ ३४ ६६० ३१८२४३००
६३ मुगु २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-१७ ११ २०७ २६ २५५ २७०००००
६४ हुम्ला २०७७-०२-०७ - २०७९-०२-२८ २६ १२७ ७२ ३४ २३८३३७६०
६५ कालिकोट २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१२ ६७ २४ २५ ४९ २६ २५ ५१ ९४ १६ २८ ४७ १३८३४०००
६६ जाजरकोट २०७७-०३-१६ - २०७९-०३-१९ ३१ ११ १७ १९ २५ ५१ ४३ ६५००००
६७ दैलेख २०७७-०१-२८ - २०७९-०३-२० ५९ १७ २६ ५६ १८ १८ ३० १४८५०००
६८ सुर्खेत २०७७-०१-२५ - २०७९-०३-०५ १०३ ११ १२ २३ १३९ ५६ ३४ २६ ७० १८५७०४३०
६९ वाजुरा २०७७-०१-०२ - २०७९-०२-३० ११५ १३ १६ १२ २८ १६८ ३४ ६२ २४ २१० १६३८७६५०
७० वझाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७९-०३-१६ ५३ १४ २० १२ २८८ ७७ १७३ ११ ६६ ३००००००
७१ डोटी २०७७-०१-०८ - २०७९-०३-०३ ६८ १८ १० २८ १७ ३६ ५३ १०५ ११ ३३ २४३९३००
७२ आछाम २०७७-०१-११ - २०७९-०३-१६ ७२ १० १८ २२ २५ ४७ १०३ १४ ३३ ११ ५५ ४३७३०००
७३ दार्चुला २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१९ ७४ १० १० २० १८ २१ ३९ १०७ १० ४५ ४०२ १३८०००
७४ वैतडी २०७७-०१-११ - २०७९-०३-१९ ५६ १५ १७ १२ २९ ७८ १० १० १२ ५५ १६५००००
७५ डडेलधुरा २०७७-०१-२५ - २०७९-०३-२१ २५ १० १८ ३३ २२
७६ कन्चनपुर २०७७-०१-०२ - २०७९-०३-१५ १९९ ११ २६ २० ४६ ३१७ ११९ २० ८१ ५३ २६३८५७००
७७ कैलाली २०७७-०१-०७ - २०७९-०३-१५ २५२ १२ १९ २२ २१ ४३ २८१ ६२ १०८ ८७ १३० २१७४९९५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने