Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Source:
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७४-१२-१०
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७३-०१-०१ देखी २०७४-१२-१० सम्म बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग-हुरी, आगलागी, अन्य र अन्य... ५२३३ १०८५ १३५ १६०६ ३२२९० २४५५०६ ११९२१८७ १४०० १२९७६ ५३९२९२८३६५
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७३-०१-०२ - २०७४-१२-०९ ८१ १२ ११ २० १८९ ३५ ८० ३४५ ८२५४९४००
पाँचथर २०७३-०१-०२ - २०७४-१०-२६ ३६ १० ८५ ६६ २२ ९४ ५५९४२६००
इलाम २०७३-०१-१३ - २०७४-१२-०८ ६३ ११ १६ ९८ २२ ३४ ३५ ५९०३००००
झापा २०७३-०१-१२ - २०७४-१२-०६ १९७ २० ३३ ३४ १० ४४ ३४७० २४५६ ९५ १७ ६२ १०९४१८५००
मोरङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-१२-०५ २६९ २२ १६ ४७ १६ १८ ३४ ३६९६ २८९२ २९४ ५५ २०२ ११२९३५३००
सुनसरी २०७३-०१-०७ - २०७४-१२-०६ १७७ ११ १३ ३० १७ १४ ३१ १५७४ ३४६ २४३ ३२ ११० १०९२९४०००
धनकुटा २०७३-०१-०१ - २०७४-१२-०८ ३४ १४ ४५ ११ १९ १० १०३ २८५३१०००
तेह्रथुम २०७३-०१-०२ - २०७४-११-२२ ३४ ७४ २६ ४५ १० २१३१०८००
संखुवासभा २०७३-०१-०२ - २०७४-१२-०८ ८२ १० १५ १५० ११ ५६ ३० १२६१२३२२३
१० भोजपुर २०७३-०१-०४ - २०७४-१२-०६ ४८ ८४ ४० १७ ८५ १४२२६०९००
११ सोलुखुम्वु २०७३-०१-०६ - २०७४-१२-०५ १३५ २० २८ १९ २८ ४७ ३०१ १५ ८१ ११ ७३ १२७५१४०००
१२ खोटाङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-१२-०४ ७९ १७ २२ ३९ १४९ ११ ७५ १० ६१३ १०२३४३३०६
१३ ओखलढुङ्गा २०७३-०१-०५ - २०७४-१२-०३ ५० १० १८ ८४ ४९ १२ ८६ ३४४३९९००
१४ उदयपुर २०७३-०१-०१ - २०७४-१२-०३ ९८ १० २४ १५ ७५९ ५१९ ६४ १६ १५१ ४१९१२०००
१५ सप्तरी २०७३-०१-०१ - २०७४-१२-०८ २२५ २० १९ ४१ १३ २४ ३७ ३११७ २४६८ २०८ ६५ ९१ ९७७२००००
१६ सिराहा २०७३-०१-०१ - २०७४-१२-०३ ७९ १८ १४ २१ १४८ ८८ ३८ ८६३ ७५१८६५००
१७ धनुषा २०७३-०१-१५ - २०७४-१२-०६ ११२ १० १७ २२ २८ ४२६ २६५ ६२ १८ १४ ३०१६८०००
१८ महोत्तरी २०७३-०१-०३ - २०७४-१२-०७ ८१ १८ १३ १९ १५१ ४६ ११८७०५८ २४ ३४८३७८००
१९ सर्लाही २०७३-०१-०१ - २०७४-१२-०७ १२९ १२ २७ १० १९ २४३ १८ ७५ १८ ५४७३८२००
२० सिन्धुली २०७३-०१-१३ - २०७४-१२-०५ ५२ २४ २० २३ ४३ ७४ ३२ ९२ १४९३६५००
२१ रामेछाप २०७३-०१-१० - २०७४-११-३० ४२ १३ २१ ७१ ३९ १४ ४८ ११४७४४००
२२ दोलखा २०७३-०१-०१ - २०७४-११-२२ ५० १२ १३ २० ७५ ४० ८५ ४२६८६७५०
२३ सिन्धुपाल्चोक २०७३-०१-१२ - २०७४-११-२९ ७८ १२ १० १९ २६० ५१ १४२ १० ७९१ ६९२८९५०१
२४ काभ्रेपलाञ्चोक २०७३-०१-०६ - २०७४-११-३० ७१ १५ ८५ ४४ ११ १०४८ ५९०४१०००
२५ ललितपुर २०७३-०१-०२ - २०७४-११-३० ७६ १६ २० ११४ १७ ३९ ११ ३० ४२९७१३८०
२६ भक्तपुर २०७३-०१-०९ - २०७४-१२-०४ ५८ ११ ६९ १८ २१ ७७७१७५९३०
२७ काठमाण्डौ २०७३-०१-०७ - २०७४-१२-०८ २४१ १५ ५४ २३ ७७ ३९१ १०१ १०० १५६२ ३३८६३३५००
२८ नुवाकोट २०७३-०१-१४ - २०७४-११-२१ ३१ १३ १२ २५ ७७ १८ २१ ९०५७०००
२९ रसुवा २०७३-०१-०६ - २०७४-११-२५ २६ ११ १६ ४० २७ ३९ २०६०००००
३० धादिङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७४-१२-०७ ४७ ४० १२ ५२ ९१ २७ २७ ५२०६४०००
३१ मकवानपुर २०७३-०१-०४ - २०७४-१२-०६ १०९ ३२ ५४ ५१ १०५ २०१ २१ ११५ १२ ४५ ५४१६२९००
३२ रौतहट २०७३-०१-०५ - २०७४-१२-०९ १६८ ३१ २० ५५ १२ २१ ३२७ ११२ ९१ ३६ १७१४ ४८१६०८५०
३३ वारा २०७३-०१-०४ - २०७४-१२-०५ १४६ १० १२ १३ २५ ६०४ ४०८ ८१ २९ ६१९ ६८३८४८००
३४ पर्सा २०७३-०१-०३ - २०७४-१२-०६ १२७ १३ २० २२ १० ३२ ५०६ २६६ १०९ ४१ १०९० ११४५८६०००
३५ चितवन २०७३-०१-०८ - २०७४-१२-०२ ७२ १६ २७ ३१ १३ ४४ ६६० ५२२ ४२ १५१९०६००
३६ गोर्खा २०७३-०१-०२ - २०७४-१०-१६ ४२ १४ १५ २३ ९८ ३५ २५ २७ ३७८६१०००
३७ लमजुङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७४-०९-०९ ३४ ५३ २३ १८ १५६९९१००
३८ मनाङ्ग २०७३-०१-३१ - २०७४-११-२९
३९ कास्की २०७३-०१-०३ - २०७४-११-२३ ६२ १७ १८ २६ १४१ १४ ३३ २३ ९४६११०००
४० तनहु २०७३-०१-०२ - २०७४-१२-०१ ४७ १२ १३ ५० १४ ३९ ९४३५०००
४१ स्याङ्गजा २०७३-०१-०२ - २०७४-१२-०६ ५९ १२८ १० ४८ ४७ ६२ ५३०९००००
४२ पर्वत २०७३-०१-१८ - २०७४-१२-०४ ६० २८ १६ ४४ १०४ १५ ३८ २६ ३४ १३९७२०००
४३ वागलुङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-१२-०७ ९८ ११ ३० १४ २१ २३६ १६२ ७० ११२ ४६६५१२२६
४४ म्याग्दी २०७३-०१-०३ - २०७४-१०-२८ ५३ १८ १०६ ३२ ४१ १२ ११९ ४५३५३०००
४५ मुस्ताङ्ग २०७३-०४-०२ - २०७४-०९-२८ १३ १६१४६५००
४६ पाल्पा २०७३-०१-१० - २०७४-११-३० ६१ १६ १३ ११४ ७२ ४० ६० १४९२०६००
४७ नवलपरासी २०७३-०१-०२ - २०७४-१२-०६ ६७ ११ १० १९ १२४९ ६३० ४२ ३३ १३७३४०५०
४८ रुपन्देही २०७३-०१-०४ - २०७४-१२-०४ ८३ १० १३ २२ ५२७ ३३० ११० १० १७ १७२४२८५००
४९ कपिलवस्तु २०७३-०१-०२ - २०७४-१२-०४ ११७ २१ १० १९ ३४४८ २३०००६ ४९३ २०४ १७३ ९४४२००००
५० अर्घाखाची २०७३-०१-०२ - २०७४-११-०३ ३९ १९१ १७२ ३५ ७५ ७३०३२२००
५१ गुल्मी २०७३-०१-०४ - २०७४-१२-०१ ६६ २१ २२ ११ ३३ ३५० २१ १४४ १०५ ६६ १५७२९५०००
५२ रुकुम २०७३-०१-०५ - २०७४-१०-२८ ५६ १३ ८५ ५६ ३९ ३१२३२६००
५३ सल्यान २०७३-०१-०२ - २०७४-१२-०३ ३१ ६६ ३२ ४० १८ ३९ ४०६०१०००
५४ रोल्पा २०७३-०१-०६ - २०७४-१२-०३ ६५ २४३ १७ ५३ १५ १३९ २०५४१३००
५५ प्युठान २०७३-०१-०३ - २०७४-१२-०२ ५७ ३३ २४ ६० १८ १३ ३१ ६२४ ३९७ २१९ ७४ २१९ ७५५४५६०००
५६ दाङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-१२-०४ १२९ २५ १८ २३ ३१५ २७ १६३ ३३ ६९ ८४८३९४३०
५७ वाके २०७३-०१-०२ - २०७४-१२-०४ ८९ १५ ११ १५ ५४९ ११७ ३१ ३० १०५५५३०००
५८ वर्दिया २०७३-०१-०१ - २०७४-११-२३ ८२ १२ १७ २५ ९२१ ४९८ ५१ २१ २९२ २१६५३८९९
५९ सुर्खेत २०७३-०१-०१ - २०७४-११-२९ २० ३० १२ ४७ १३०१०८०५०
६० जाजरकोट २०७३-०१-०९ - २०७४-१०-०५ ४० ११ १९ १६ १७ ३३ ७४ १९ १२५००००
६१ दैलेख २०७३-०१-०२ - २०७४-०५-११ २२ १० १५ ३४ ११ १३ ३८७००००
६२ डोल्पा २०७३-०१-२० - २०७४-११-२८ १७ ४० २१ ४७ २६२६४०००
६३ जुम्ला २०७३-०३-२९ - २०७४-११-२३ ११ १३ ९६ १५३५००००
६४ कालिकोट २०७३-०१-०१ - २०७४-०५-०३ २० २० १७ २२ ४९ २७ २४८ २००००००
६५ मुगु २०७३-०१-१८ - २०७४-०७-०१ १५ ४७ ३६ २११ १०६६५०००
६६ हुम्ला २०७३-०१-१२ - २०७४-११-१८ २३ २६ १११ ६५ ७८ २५५४७९८०
६७ वझाङ्ग २०७३-०१-१० - २०७४-१२-०४ २५ ४२ १७ १९ २८४९४००
६८ वाजुरा २०७३-०१-०६ - २०७४-११-१४ ३३ १४ २० ६१३ ७० ३८ १२१ २६४८०००
६९ आछाम २०७३-०१-०६ - २०७४-१०-२१ ४१ २६ १८ ४४ ५१ १६ ५५ २४२७५००
७० डोटी २०७३-०१-१७ - २०७४-१०-२१ १३ ७४ २२ १३५१८४८५
७१ कैलाली २०७३-०१-०१ - २०७४-११-०४ ४७ १३ १६ २७८६ २५६१ २३ ९०४८९००
७२ कन्चनपुर २०७३-०१-०३ - २०७४-०७-०५ ४४ १६ २४ ५७ १७ १७ २९ १४६९५०००
७३ डडेलधुरा २०७३-०१-०५ - २०७४-०५-०४ १४ ४५ २५ २५८८४२०५
७४ वैतडी २०७३-०१-१९ - २०७४-११-१४ २१ २६ ३० १०१ ११ २८ २४३००००
७५ दार्चुला २०७३-०१-०५ - २०७४-०४-१२ १३ २० १४ ३२ ५७ ११७४९००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी

Quick Links