Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७७-०२-१३
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७७-०२-१३ सम्म चट्याङ्ग, पहिरो, आगलागी, बाढी, जनावर आतङ्क र अन्य... ८७२७ ८९० ५० ५४९२ ३९०५३ ११२५२ ७१०९ २००५ ३८६५ ८९४७६५९५११
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७७-०१-२४ ११२ १० १६ २२२ २४ ८२ १५ १४६७६६७००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७७-०२-०३ ६६ १६ ९४ ११ ५५ १६ १३ ५०८३८०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७७-०२-१० १०३ ११ २० १२२ १५ ५९ ११ १९ १४९११५९००
संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७७-०२-०८ १९३ १० ११ १७ २८ २७८ ५२ ७७ २४ ५८ ७४२६२३४९
तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७७-०१-३० ७० ६९ ३५ २३ ३० ४०९७७९००
धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७७-०१-३१ ७६ ११ १८८ ९१ ७९ १६ ३५७३८२३५
भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७७-०१-३१ १२३ १५ २३१ ७७ ७० ३५ ३६ ७०२२७२१०
खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७७-०२-०८ १५२ ११ १४ २१ ३५ १२०८ ६७६ ४७२ ४६ ६५ ३६३६४१४९०
सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७७-०१-०६ १२० २८ ३२ २६ ३४ १३३ ३४ ९५७८६७००
१० ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७७-०१-१६ ७५ १३ १२ ११४ २१ ३७ १३ ४४ २३५०७४००
११ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७७-०२-०६ १७७ १६ २४ २० ४४ १३४८ ७५६ ५०२ ४३ ५३ १३१४५४८००
१२ झापा २०७५-०१-१० - २०७७-०२-०४ २६५ १३ २२ २३ १९ ४२ ६२५ ६९ १५९ ४० ४८ २८५१५४०००
१३ मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७७-०२-१२ ४५० १६ १० २६ २१ २६ ४७ ३०२८ १९७१ ५६७ २८६ ७७ १७०६२३९००
१४ सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७७-०२-११ २९९ १२ ३८ २९ ६७ ७५३ ८७ १४१ ८१ १३१ ४०२४८३९००
१५ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७७-०२-०२ ४६६ १४ २१ २९ ४४ ७३ १०१६ ४१३ २२२ ११८ ५४ ४४१४३५३००
१६ सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७७-०२-०८ १९० १३ १९ १० २६ ३६ २८५ ४९ ११३ २६ ४७८७२५००
१७ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७७-०२-०६ १७६ १२ २१ २५ ४० ६५ २३१५ २१२२ ५६ २१ २६ ५२९१७१००
१८ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७७-०१-३० १४६ १४ १६ २० २२९ ५३ ५२ १२ १० ४४७९९२००
१९ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७७-०२-०७ २१८ ११ ११ १६ २७ ३८५ ८८ १०३ ३३ २३ ८१०९७७१०
२० रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७७-०२-११ १८२ १३ १९ १९ १४ ३३ ७३३ २१५ २५८ ४३ ४५ ७१३२०५००
२१ वारा २०७५-०१-०१ - २०७७-०१-१७ १९४ १९ १७ ३६ ६२१ ५४४ ११६५ २७४७ ११२० १४७५ ५३ ८७ १५७१३६१०००
२२ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७७-०२-११ २०९ १४ १० २४ २४ २० ७७ ७०५ ३५१ १९२ ४४ ९१ १२८७७००००
२३ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७७-०२-०२ ५८ १६ १३ २९ १२७ १२ ५७ ७३ १९०९२८०००
२४ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७७-०२-०९ ६७ १० १८ २४५ ६० १२० १२ ४९ ४७६२१४००
२५ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७७-०१-२५ ८४ ११ १६ १९ १७ ३६ २५७ ७७ ९९ २७ २४ २८३७९७००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७७-०२-०५ ९५ १४ १८ ११७ २२ ३० १७ २८ ७१२४५०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७७-०२-०९ ५९ १८ २७ ९८ ३३ २३ ३८ ४६४२८०००
२८ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७६-१२-३० ४५ १३ १७ ३८ ४६ ९६ २२ ९४६९२०००
२९ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७७-०१-०८ ८१ ११ १४ २५ १२७ २२ ४६ १८ १२ ४६०७३५००
३० धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७७-०१-२७ ६६ १७ १३ १८ ९४ १७ ३७ १२ १०२६४६६८००
३१ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७७-०२-११ १११ १८ २३ ४७ २० ६७ ५१५ १३६ २७३ १०३२६८०००
३२ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७७-०२-०७ १९१ १५ २४ ६१ ८७ १४८ २२९ १२ ५५ २६ ५२ ७००१४०००
३३ भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७७-०२-०९ ११२ १६ १२१ २७ २३ १६ २८४५३६००
३४ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७७-०१-१७ १०२ ११ १८ ११५ १९ १६ १४ २६ १७०४७३७००
३५ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७७-०२-१० ३८९ १३ ४७ ३८ ८५ ७१७ ३४५ ३८ १६ १९ ४४२१९७७१५
३६ गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७७-०१-२५ ५४ १२ २१ १४० ६३ २७ १५ २१४८५०००
३७ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७७-०१-०३ ९३ १० १४ २२ १९ ४१ ११८ १७ २९ १६९ २०६०८०००
३८ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७७-०१-२५ ५६ १३ १७ २१ ३८ ७४ १९ ११ ३२ १८९५५९००
३९ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७७-०२-१० १२० ११ २७ २१ ४८ १४९ २४ १६ ११ १९ ६५५८३०००
४० मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७६-०७-१७ १० २७५०००००
४१ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७६-११-२५ २४ १८६ १० ७४३०७३८०
४२ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७७-०१-०७ ६४ १२ ७४ १९ २३ १७ २२९३००००
४३ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७७-०१-२८ ९४ ११ २० ११५ १९ ३३ ४४ ५७ ३१४४४१००
४४ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७७-०१-२८ ७० १३ १७ १४ २३ ३७ १०९ १९ २९ ६२ १३५५४२००
४५ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७७-०२-११ ९४ १० १२ २२ २४ २७ ५१ १८५ २१ ९८ ३० ३२ ७२३८९१००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७७-०२-११ ५१ १२ १९ ५४९ ४५१ ५४ ३० १८९९७५००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७७-०१-२५ ९१ १४ २३८ १४६ २५ १९ ११ ४३४०४६००
४८ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७७-०१-०९ १२६ १४ २२ १८१ ५८ ३२ २२ २१ ६८०११९५००
४९ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७७-०२-०६ २०९ १७ २६ ३३५ २५ १५५ ११२ ४७ १४८७१६७००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७७-०१-२५ ८७ १२ १३ २५ १०९ ३७ १७ ३१ २९ २५१२८७००
५१ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७७-०२-०८ १०६ १४ १७ ३१ ३१४८ २३ ५९ ४९ ८७ ३१८२२०००
५२ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७७-०१-२८ ६५ ११ १० २१ १५ १५ ३० ८३ २१ ३८ ७८ ७३४५०००
५३ रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७६-१२-२५ ३२ ३७ २१ १९ ४८४८०४४५
५४ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७७-०२-११ ११५ ११ १३ २४ १४ १२ २६ १३६ १६ ७० ३१ ६४ ३८२७१००१
५५ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७६-१२-२८ ६६ ११ १६ २४ ४० ९७ ५१ ३७ ३५ २५३४०५००
५६ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७७-०२-१० १९३ २२ १६ ३८ १२७५ ६४० १९१५ ६४७ ५१ ९० ४२ ८० १४९३१९७५०
५७ वाके २०७५-०१-०३ - २०७७-०२-११ १२५ १२ १९ २३३ ३९ १०० २१ २१ १२६९५३८६०
५८ वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७७-०१-२५ २३९ १४ २३ १७ ४० ६२१ ३८३ ६८ १२९ १९ ५७९११०८२
५९ रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७७-०२-०३ ९० १० १५ २२ ३४ ५६ २८४ १९ ५७ १८ ३८४३७०००
६० सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७७-०१-२३ ३६ १५ १० ११ २१ ५३ १० २९ २८ ५२४३२००
६१ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७७-०१-२१ ४३ १२ १६ ६१ ११ २१ ३७ ११४९९३००
६२ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७६-१०-२१ १६ १० २८ २८८ ९४५५३००
६३ मुगु २०७५-०१-२० - २०७७-०१-१० १८ १५३ २६ ५७० ४९८२७०००
६४ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७७-०२-०७ ४६ ७७ १९ ३० १५ २३५८७३००
६५ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७७-०१-१९ २२ १४ २० ११४ ४१ ३७ ३२५९२०००
६६ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७६-०९-१५ २६ १० १६ १० ११ ४५ १० १३ २०० २११६०००
६७ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७७-०१-२८ ३७ १० १३ २३ ४३ १० ३१ ४३४८०००
६८ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७७-०१-२५ ८६ १२ १४ २६ ११० ४१ २३ १२ ३८७६९०००
६९ वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७७-०२-१० ३८ १० १३ २३ १६४ १२ १०० २०३०९०००
७० वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७७-०२-०५ २८ १४ १० ४४ १५ २००००००
७१ डोटी २०७५-०५-१० - २०७७-०२-०८ २७ १२ १२ २४ ३२ ७५९३००
७२ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७७-०२-०७ १८० ३३ ५९ ९२ २४८ १२७ २८ ६४ १८६६५४७६
७३ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७७-०२-०६ ४५ १६ ७६ १४ १५० ९०००००
७४ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७७-०१-२८ २३ १३ २४
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७७-०१-२५ ४९ १४ २३ ३७ १०९ ५६ १३ १३३३४८०८
७६ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७७-०२-१० १०५ २४ २४ ४८ १८५२ १०० २७ ४२ २७ १०९३१८००
७७ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७७-०२-०४ १०८ १० ६१ ५४ ११५ ८२७६ ३३० २७ ३५ ६३ ४७९२४५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने