Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Source:
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७५-०२-१२
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७३-०१-०१ देखी २०७५-०२-१२ सम्म बाढी, चट्याङ्ग-हुरी, पहिरो, आगलागी, डुबेर र अन्य... ६०४० १२४४ १६४ १८३३ ३४२४१ २४६०१२ ११९२९४० १५५७ १३४२२ ६०११२३१०४७
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७३-०१-०२ - २०७५-०१-२९ ९० १३ ११ १० २१ १९९ ३५ ८५ ३४५ ८६४२१४००
पाँचथर २०७३-०१-०२ - २०७५-०१-२७ ३८ ११ ८८ ६८ २२ ९४ ५६८४२६००
इलाम २०७३-०१-१३ - २०७५-०२-०४ ६६ ११ १६ १० १०१ २३ ३५ ३६ ६१०१३५००
झापा २०७३-०१-१२ - २०७५-०२-१० २२० २३ ३७ ३६ १२ ४८ ३५०४ २४६१ १०९ २३ ८६ ११९६७९८००
मोरङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७५-०२-१० २९४ २९ १८ ५६ २० २२ ४२ ३७२२ २८९५ २९७ ५८ २१४ ११५८००३००
सुनसरी २०७३-०१-०७ - २०७५-०२-०८ १९३ १४ १३ ३३ २३ १५ ३८ १६०४ ३४७ २६४ ३४ ११२ १४०४३६०००
धनकुटा २०७३-०१-०१ - २०७५-०१-१६ ३९ १६ ५१ ११ २० १२ १११ २८८४३०००
तेह्रथुम २०७३-०१-०२ - २०७५-०१-३० ३५ ७५ २६ ४६ १० २१४६०८००
संखुवासभा २०७३-०१-०२ - २०७५-०२-१० १०१ १२ ११ १७ १७० १३ ६४ ३२ १३०९२८२२३
१० भोजपुर २०७३-०१-०४ - २०७५-०२-०५ ५४ १० १२ ९१ ४१ १७ ८५ १४३५३९४००
११ सोलुखुम्वु २०७३-०१-०६ - २०७५-०२-०७ १४९ ३० ३९ २० २८ ४८ ३१४ १५ ८२ १२ ७६ १४२३४४०००
१२ खोटाङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७५-०१-२७ ९९ ११ २० २३ ४३ १७३ ११ ८८ १७ ६३८ ११७३८५३०६
१३ ओखलढुङ्गा २०७३-०१-०५ - २०७५-०१-१२ ५१ १० १८ ८५ ५० १३ ८९ ३४५८९९००
१४ उदयपुर २०७३-०१-०१ - २०७५-०२-०५ १२३ १० ११ २८ ११ १३ २४ ८०९ ५३३ ९२ २३ १६१ ११९२०२०००
१५ सप्तरी २०७३-०१-०१ - २०७५-०२-०८ २७९ २१ २० ४३ १६ २९ ४५ ३२७४ २५५३ २५४ ८० ९४ १२१२७७०००
१६ सिराहा २०७३-०१-०१ - २०७५-०१-२६ ९० १० २१ १६ २४ १६९ १०८ ३९ ८६५ ७७७८६५००
१७ धनुषा २०७३-०१-१५ - २०७५-०२-१० १२९ १० ११ २१ २३ ३२ ४६६ २६७ ८९ २० १४ ३४९८७५००
१८ महोत्तरी २०७३-०१-०३ - २०७५-०२-१० ११० १० १२ २४ १५ २१ २०३ ५८ ११८७०७१ २४ ४०३९५८००
१९ सर्लाही २०७३-०१-०१ - २०७५-०१-३० १४० १२ २८ १० ११ २१ २६२ १८ ८३ ११ २१ ५९६५८२००
२० सिन्धुली २०७३-०१-१३ - २०७५-०२-१० ६० १० २६ २२ २४ ४६ ८३ ३६ ९७ १९५३६५००
२१ रामेछाप २०७३-०१-१० - २०७५-०२-०६ ५१ १० १२ १३ २५ ८३ ४२ १५ ५८ २४८०६८००
२२ दोलखा २०७३-०१-०१ - २०७५-०२-०९ ५६ १३ १४ २३ ९५ ४२ ९२ ५५२८६७५०
२३ सिन्धुपाल्चोक २०७३-०१-१२ - २०७५-०१-२४ ८९ १५ ११ ११ २२ २७२ ५३ १४५ ११ ७९३ ७३३७७५०१
२४ काभ्रेपलाञ्चोक २०७३-०१-०६ - २०७५-०२-०६ ८० १० १० १८ ९५ ४६ १२ १०४८ ९०१४१०००
२५ ललितपुर २०७३-०१-०२ - २०७५-०१-३१ ८२ १६ २० १२१ १८ ३९ ११ ३० ६८९५१३८०
२६ भक्तपुर २०७३-०१-०९ - २०७५-०२-०५ ६८ १८ ८१ १९ २४ ७८०३५१९३०
२७ काठमाण्डौ २०७३-०१-०७ - २०७५-०१-२८ २६० १७ ५४ २८ ८२ ४१७ १०५ १०१ १५६२ ३५१०८३२००
२८ नुवाकोट २०७३-०१-१४ - २०७५-०१-३१ ३६ १४ १३ २७ ८२ १९ २५ ११९९७०००
२९ रसुवा २०७३-०१-०६ - २०७५-०१-२१ ३० ११ १६ ४७ ३३ ३९ २७४५००००
३० धादिङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७५-०२-०९ ५५ ४० १२ ५२ ९९ २९ २७ ५२६६४०००
३१ मकवानपुर २०७३-०१-०४ - २०७५-०१-३१ १३३ १३ ३९ ६२ ५९ १२१ २२८ २२ १२४ १७ ५० ६६२५८९००
३२ रौतहट २०७३-०१-०५ - २०७५-०१-२६ १८७ ३२ २३ ५९ १२ २१ ३६३ ११६ १०९ ४१ १७२८ ६७११७३५०
३३ वारा २०७३-०१-०४ - २०७५-०२-०३ १६७ १० १३ १४ २७ ६६१ ४२० १२० ३६ ६३५ ७९१५४८००
३४ पर्सा २०७३-०१-०३ - २०७५-०२-१० १५४ २० २७ २५ १० ३५ ५४८ २६८ १२८ ४४ १०९९ १२६८९९०००
३५ चितवन २०७३-०१-०८ - २०७५-०२-०९ ९५ १८ ३० ३८ १९ ५७ १०४४ ६२३ ३०६ १८०००६००
३६ गोर्खा २०७३-०१-०२ - २०७५-०१-२९ ४८ १४ १८ २६ १०५ ३६ २५ २७ ३८०६१०००
३७ लमजुङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७५-०१-२५ ४३ ६२ २५ २५ १८७९९१००
३८ मनाङ्ग २०७३-०१-३१ - २०७४-११-२९
३९ कास्की २०७३-०१-०३ - २०७५-०२-०३ ७६ ११ २१ २१ ३० १५७ १४ ३५ २३ ९९५६१०००
४० तनहु २०७३-०१-०२ - २०७५-०२-०९ ५४ १३ १० १७ ६४ २५ १५ ७९ १५७३५९००
४१ स्याङ्गजा २०७३-०१-०२ - २०७५-०२-०५ ६७ १० १३८ १२ ४९ ५० ७६ ५४७३००००
४२ पर्वत २०७३-०१-१८ - २०७५-०१-३१ ६६ १० २९ १६ ४५ ११० १६ ४० २८ ४७ १५८७२०००
४३ वागलुङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७५-०२-०६ १०८ ११ ३० १७ १२ २९ २४८ १६५ ७२ १३२ ४६९६६२२६
४४ म्याग्दी २०७३-०१-०३ - २०७५-०२-०७ ५६ १८ ११५ ३५ ४६ १२ ११९ ४५३५३०००
४५ मुस्ताङ्ग २०७३-०४-०२ - २०७५-०२-०६ ११ १६ १६१४६५००
४६ पाल्पा २०७३-०१-१० - २०७५-०२-१० ७५ १३ २० १० १६ १३१ ७३ ४४ ६५ १६८६५६००
४७ नवलपरासी २०७३-०१-०२ - २०७५-०२-१० ८७ १३ १० १९ १२७३ ६३१ ५७ १३ ४९ १८९०१०५०
४८ रुपन्देही २०७३-०१-०४ - २०७५-०२-०८ ९८ १५ १४ ११ २५ ५४७ ३३६ ११२ १२ १७ २८०५२४५००
४९ कपिलवस्तु २०७३-०१-०२ - २०७५-०२-०५ १४५ २४ ११ ११ २२ ३४९० २३००११ ५१० २११ १९२ १०९८५८५००
५० अर्घाखाची २०७३-०१-०२ - २०७५-०२-०३ ४६ २०५ १८० ४३ ९१ ८१२३२२००
५१ गुल्मी २०७३-०१-०४ - २०७५-०१-१७ ७१ २३ २५ १३ ३८ ३५६ २१ १४५ १०८ ७७ १५७५९५०००
५२ रुकुम २०७३-०१-०५ - २०७५-०२-१० ७० १० ११ २१ २२५ ६० ४५ ३२४६४६००
५३ सल्यान २०७३-०१-०२ - २०७५-०१-२२ ३८ ११ ७४ ३२ ४२ १९ ४१ ४१६५५७००
५४ रोल्पा २०७३-०१-०६ - २०७५-०१-३० ७७ १३ २६४ १८ ६८ १९ १४१ २५१११३००
५५ प्युठान २०७३-०१-०३ - २०७५-०१-२९ ६१ ३४ २५ ६२ १८ १४ ३२ ६३२ ३९७ २२४ ७९ २५४ ७५५४५६०००
५६ दाङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७५-०२-०५ १५५ १० २८ १९ २६ ३६४ ५२ १७९ ४२ ७१ १००७९४४३०
५७ वाके २०७३-०१-०२ - २०७५-०२-०६ १०९ १८ १४ १८ ५९० २३ १३७ ३२ ३६ १०८५३५०००
५८ वर्दिया २०७३-०१-०१ - २०७५-०२-०९ ११० १५ २० ११ ३१ ९६३ ५२० ५९ २७ २९५ २७८७८०८१
५९ सुर्खेत २०७३-०१-०१ - २०७५-०१-२८ २१ ३१ १२ ४७ १३०१०८०५०
६० जाजरकोट २०७३-०१-०९ - २०७५-०२-०२ ४३ १३ २२ १६ १७ ३३ ७७ १९ १२५००००
६१ दैलेख २०७३-०१-०२ - २०७५-०१-१८ २३ १० १६ ३५ ११ १३ ३८७००००
६२ डोल्पा २०७३-०१-२० - २०७५-०१-२५ १८ ४३ २१ ४७ २६२६४०००
६३ जुम्ला २०७३-०३-२९ - २०७४-११-२३ ११ १३ ९६ १५३५००००
६४ कालिकोट २०७३-०१-०१ - २०७४-०५-०३ २० २० १७ २२ ४९ २७ २४८ २००००००
६५ मुगु २०७३-०१-१८ - २०७५-०१-२० १६ ६४ ५३ २११ ५५८४५०००
६६ हुम्ला २०७३-०१-१२ - २०७५-०१-०६ २४ २६ ११२ ६५ ७८ २५५४७९८०
६७ वझाङ्ग २०७३-०१-१० - २०७५-०१-२२ ३१ १३ ५६ १८ ४० २८४९४००
६८ वाजुरा २०७३-०१-०६ - २०७५-०१-१६ ३६ १४ २० ६१७ ७२ ३८ १२७ ३१३८०००
६९ आछाम २०७३-०१-०६ - २०७५-०१-१४ ४३ १० २६ १९ ४५ ५३ १६ ६७ २४२७५००
७० डोटी २०७३-०१-१७ - २०७४-१२-२८ १५ ७७ २२ १३५१८४८५
७१ कैलाली २०७३-०१-०१ - २०७५-०१-३० ६२ १४ १८ २९५९ २७२५ २५ १२ १०२६३९००
७२ कन्चनपुर २०७३-०१-०३ - २०७५-०१-३१ ४७ १६ २४ ६१ २० १८ ३७ १५५४५०००
७३ डडेलधुरा २०७३-०१-०५ - २०७५-०२-१० १५ १० १९ ५८ २५ २५८८४२०५
७४ वैतडी २०७३-०१-१९ - २०७४-११-१४ २१ २६ ३० १०१ ११ २८ २४३००००
७५ दार्चुला २०७३-०१-०५ - २०७४-१२-२० १४ १० ११ २३ १४ ३२ ५९ ११७४९००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी

Quick Links