Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Source:
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७४-०७-०२
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७३-०१-०१ देखी २०७४-०७-०२ सम्म बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग-हुरी, आगलागी, अन्य र अन्य... ३९६६ ९२२ १३२ १३२१ ३०४७८ २४५३२२ ४२७० ११४९ १०७४६ ४३९४९९१५०६
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७३-०१-०२ - २०७४-०६-३१ ५७ १० १४ १५४ ३३ ६० ३४५ ५८४५४३००
पाँचथर २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२८ ३१ १० ८० ६१ २० ९२ ४९४०२६००
इलाम २०७३-०१-१३ - २०७४-०६-२० ४८ १४ ८२ २२ २४ ३५ २०२६५०००
झापा २०७३-०१-१२ - २०७४-०६-०३ १३६ १६ २९ २६ ३१ ३३८१ २४२८ ७१ ४७ ७७१८६५००
मोरङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-०६-२९ १९२ २२ १४ ४५ ११ १० २१ ३६०० २८८३ २३२ ४३ १८६ ६९०२८८००
सुनसरी २०७३-०१-०७ - २०७४-०६-२९ १३० २३ १३ १८ १४४९ ३३६ १३१ २५ ३३ ७९९६८०००
धनकुटा २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-१४ २३ १४ २७ ११ ७४ १९१६६०००
तेह्रथुम २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२७ २७ ६२ २६ ३३ १४१८३८००
संखुवासभा २०७३-०१-०२ - २०७४-०६-०९ ५६ १० १३ १२२ ११ ३८ १०६७६१२२३
१० भोजपुर २०७३-०१-०४ - २०७४-०६-१३ ३० ६५ २८ १५ ५३ १२९४२३९००
११ सोलुखुम्वु २०७३-०१-०६ - २०७४-०६-२७ १०३ १७ २४ १४ २१ ३५ २५६ ६४ ३० १०५२९४५००
१२ खोटाङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-०६-११ ५७ १७ १८ ३५ ९९ ३९ ५६९ ३४९४५३०६
१३ ओखलढुङ्गा २०७३-०१-०५ - २०७४-०६-१२ ३७ १३ ७१ ४० ११ ७७ २९०५२४००
१४ उदयपुर २०७३-०१-०१ - २०७४-०६-०२ ६६ २३ ११ ७१० ५११ ३४ १३५ २२९९००००
१५ सप्तरी २०७३-०१-०१ - २०७४-०६-२७ १४३ १० २१ १३ २१ ३००९ २४५३ १७२ ३८ ४६ ५६२६२०००
१६ सिराहा २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-३० ५१ १२ १२ १९ १११ ६७ ३४ ४९ ५२७९१५००
१७ धनुषा २०७३-०१-१५ - २०७४-०६-१७ ७६ ११ १३ ३९१ २६३ ५० १४ २५६२३०००
१८ महोत्तरी २०७३-०१-०३ - २०७४-०५-२८ ४५ १६ १३ ११३ ४४ ४० १० १५२५२०००
१९ सर्लाही २०७३-०१-०१ - २०७४-०६-२२ ९६ १२ २७ १३ १८९ ११ ५६ १२ ४०४२८५००
२० सिन्धुली २०७३-०१-१३ - २०७४-०६-०४ ४६ २४ २० २२ ४२ ६८ २९ ५९ ९८८९३००
२१ रामेछाप २०७३-०१-१० - २०७४-०६-१४ ३२ ११ १९ ६० ३५ १३ ४३ १०३९४४००
२२ दोलखा २०७३-०१-०१ - २०७४-०५-१६ ४१ ११ १२ १९ ६२ ३७ ८५ ३३७२४९५०
२३ सिन्धुपाल्चोक २०७३-०१-१२ - २०७४-०६-२५ ६६ १७ २४६ ४५ १३८ ७८५ ५३६५५५०१
२४ काभ्रेपलाञ्चोक २०७३-०१-०६ - २०७४-०६-०३ ४९ १२ ५८ २६ १०३४ २२७६२०००
२५ ललितपुर २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२९ ५६ १२ १३ ९० १५ ३० १० २६ ३६६९८४००
२६ भक्तपुर २०७३-०१-०९ - २०७४-०७-०१ ४१ ५० ११ १७ ७७२८७७३३०
२७ काठमाण्डौ २०७३-०१-०७ - २०७४-०६-३१ १६७ ४२ १८ ६० ३०२ ७० ७९ १५६२ २७४१२००००
२८ नुवाकोट २०७३-०१-१४ - २०७४-०६-२९ २७ १३ १२ २५ ७३ १४ २१ ६९०७०००
२९ रसुवा २०७३-०१-०६ - २०७४-०५-२५ १७ १० १२ २७ २१ ३९ १७२०००००
३० धादिङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७४-०६-३१ ४१ ३९ ११ ५० ८२ २३ २७ ५१२१३०००
३१ मकवानपुर २०७३-०१-०४ - २०७४-०६-३१ ८६ ३१ ५४ ४९ १०३ १७२ २१ ९२ ४३ ३८३२०४००
३२ रौतहट २०७३-०१-०५ - २०७४-०६-२६ १०३ १५ ११ ३० १० २५० १११ ६८ २४ १६९० ३६११८७५०
३३ वारा २०७३-०१-०४ - २०७४-०६-३० ११० १० ११ १७ ५४९ ४०७ ५९ २३ १९८ ५७५५९०००
३४ पर्सा २०७३-०१-०३ - २०७४-०७-०१ १०४ १५ १६ २५ ४६४ २६३ ८५ ३८ १०५९ १०४६३६०००
३५ चितवन २०७३-०१-०८ - २०७४-०६-२८ ५८ १३ २३ २६ ३५ ६४६ ५२१ ४१ १११९०६००
३६ गोर्खा २०७३-०१-०२ - २०७४-०५-१४ ३८ १४ १५ २३ ९४ ३५ २२ २३ ३५८८१०००
३७ लमजुङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७४-०६-१५ ३२ ५० २० १८ १५१२२६००
३८ मनाङ्ग २०७३-०१-३१ - २०७४-०५-०९
३९ कास्की २०७३-०१-०३ - २०७४-०६-०७ ५१ १७ १८ २५ १३० १२ २९ २३ ९४००९०००
४० तनहु २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-०९ ३७ १२ ४० १२ ३५ ९२३५०००
४१ स्याङ्गजा २०७३-०१-०२ - २०७४-०६-०६ ५१ ११८ १० ४२ ४७ ६२ ५१८९००००
४२ पर्वत २०७३-०१-१८ - २०७४-०५-२८ ४९ २५ १६ ४१ ८८ १५ ३१ १३ २५ ७०४००००
४३ वागलुङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-०६-३० ७६ २८ ११ १८ २०८ १४७ ६० ८८ ३७३६१२२६
४४ म्याग्दी २०७३-०१-०३ - २०७४-०५-०८ ४४ १४ ९५ ३२ ३६ १० १०५ ३७७०३०००
४५ मुस्ताङ्ग २०७३-०४-०२ - २०७४-०४-२६ ११ १५६०००००
४६ पाल्पा २०७३-०१-१० - २०७४-०६-१७ ४७ १५ १२ ९५ ६५ २९ ४४ ८१८३०००
४७ नवलपरासी २०७३-०१-०२ - २०७४-०६-११ ५१ ११ १४ १२३१ ६३० ३६ २२ ७२४१०५०
४८ रुपन्देही २०७३-०१-०४ - २०७४-०६-०७ ६३ ११ ४९७ ३२८ १०१ १२ १०२४६२३००
४९ कपिलवस्तु २०७३-०१-०२ - २०७४-०७-०१ ८२ १९ १५ ३४०४ २३०००५ ४६४ १७९ ८४ ८१७२३०००
५० अर्घाखाची २०७३-०१-०२ - २०७४-०५-०३ २९ १८१ १६६ ३० ७० ६६६२७२००
५१ गुल्मी २०७३-०१-०४ - २०७४-०३-२० ६३ २१ २० ११ ३१ ३४६ २१ १४२ १०४ ६३ १५५५४००००
५२ रुकुम २०७३-०१-०५ - २०७४-०६-०१ ५० १० ७५ ५२ ३४ २९३३४१००
५३ सल्यान २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-३२ २९ ४९ ३२ ३२ ११ ३८ ८५०१०००
५४ रोल्पा २०७३-०१-०६ - २०७४-०६-३१ ४८ २२४ १५ ३५ १२ १२३ १५१३२७००
५५ प्युठान २०७३-०१-०३ - २०७४-०६-११ ५३ ३२ २४ ५९ १६ १० २६ ६०५ ३९७ २०२ ६८ २१८ ७५३८७६०००
५६ दाङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-३२ ११३ २४ १८ २३ २९९ २७ १५० २९ ६८ ७९४४२४३०
५७ वाके २०७३-०१-०२ - २०७४-०६-१९ ६९ १५ १० १४ ५२६ १०५ २८ २५ ८२४६९०००
५८ वर्दिया २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-३२ ६५ ११ १७ २२ ८९७ ४९४ ४२ १६ ३२ १२६८९५००
५९ सुर्खेत २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-३१ १५ १६ १० ४७ ४४००८०५०
६० जाजरकोट २०७३-०१-०९ - २०७४-०४-१० २७ १६ १७ ३३ ६१ १९ १२५००००
६१ दैलेख २०७३-०१-०२ - २०७४-०५-११ २२ १० १५ ३४ ११ १३ ३८७००००
६२ डोल्पा २०७३-०१-२० - २०७४-०५-०४ १४ २५ १२ ४७ ३१२००००
६३ जुम्ला २०७३-०३-२९ - २०७४-०१-१७ १० ९६ ५३५००००
६४ कालिकोट २०७३-०१-०१ - २०७४-०५-०३ २० २० १७ २२ ४९ २७ २४८ २००००००
६५ मुगु २०७३-०१-१८ - २०७४-०३-१७ १४ ४५ ३४ २११ ३४६५०००
६६ हुम्ला २०७३-०१-१२ - २०७४-०४-२२ १९ २६ ६२ १६ ६६ ८५३३०००
६७ वझाङ्ग २०७३-०१-१० - २०७४-०४-३२ २२ ३९ १६ ११ २८४९४००
६८ वाजुरा २०७३-०१-०६ - २०७४-०६-२३ ३० १४ २० ६०९ ७० ३५ ११३ २१४८०००
६९ आछाम २०७३-०१-०६ - २०७४-०५-११ ३८ २४ १८ ४२ ४५ १६ ५५ २४२७५००
७० डोटी २०७३-०१-१७ - २०७४-०४-०६ ११ ७२ २२ १३५१८४८५
७१ कैलाली २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-३१ ४१ १३ १६ २७८० २५५९ २१ ७९५८९००
७२ कन्चनपुर २०७३-०१-०३ - २०७४-०६-२४ ४३ १५ २३ ५६ १६ १७ २९ १४१९५०००
७३ डडेलधुरा २०७३-०१-०५ - २०७४-०५-०४ १४ ४५ २५ २५८८४२०५
७४ वैतडी २०७३-०१-१९ - २०७४-०४-०४ १८ ७६ १० २८ २४३००००
७५ दार्चुला २०७३-०१-०५ - २०७४-०४-१२ १३ २० १४ ३२ ५७ ११७४९००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी

Quick Links