Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Source:
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७४-०५-०५
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७३-०१-०१ देखी २०७४-०५-०५ सम्म बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग-हुरी, आगलागी, अन्य र अन्य... ३६५८ ८३१ १२५ १२६८ २९३५५ १४६९८ ३९८१ १११४ १०५३० ४२६३१५२३०६
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२२ ५२ १० १४ १४८ ३३ ५६ ३४३ ५६७०३३००
पाँचथर २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२७ ३० १० ७९ ६१ २० ९२ ४९४०२६००
इलाम २०७३-०१-१३ - २०७४-०४-२९ ३६ १४ ५२ १४ १८३१५०००
झापा २०७३-०१-१२ - २०७४-०४-३१ १२७ १० २३ २६ ३१ ३३६२ २४१७ ७० ४७ ७६५८६५००
मोरङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-३० १७६ १८ ११ ३८ १० १७ ३५८३ २८८२ २२९ ४० १८३ ६६६७०८००
सुनसरी २०७३-०१-०७ - २०७४-०४-३० ११४ १८ ११ १५ १४३१ ३३६ १२६ २३ ३३ ७७१४३०००
धनकुटा २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-१४ २३ १४ २७ ११ ७४ १९१६६०००
तेह्रथुम २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२७ २७ ६२ २६ ३३ १४१८३८००
संखुवासभा २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-१२ ४८ १० १३ ११४ ११ ३१ १०४२४२२२३
१० भोजपुर २०७३-०१-०४ - २०७४-०२-१९ २८ ६३ २९ १५ ५३ १२८९८६९००
११ सोलुखुम्वु २०७३-०१-०६ - २०७४-०४-२८ ९१ १३ २० १६ २४ २२७ ५९ २८ ९९९१९५००
१२ खोटाङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-०४-०३ ५२ १२ १६ २८ ९२ ३६ ५६५ ३२७८२८०६
१३ ओखलढुङ्गा २०७३-०१-०५ - २०७४-०४-१९ ३३ १३ ६७ ३७ ११ ६५ २८०५४४००
१४ उदयपुर २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-३० ६३ २१ १० ७०७ ५११ ३४ १३५ २२९९००००
१५ सप्तरी २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-३० १३७ १८ १३ २१ ३००२ २४५३ १७० ३८ ४६ ५३४१२०००
१६ सिराहा २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-२८ ४९ १२ १२ १९ १०६ ६३ ३३ ४९ ५१५७६०००
१७ धनुषा २०७३-०१-१५ - २०७४-०४-३० ७४ ११ १२ ३८९ २६२ ४९ १४ २५०४८०००
१८ महोत्तरी २०७३-०१-०३ - २०७४-०४-२९ ३५ १३ १०३ ४४ ४० १० ७२५२०००
१९ सर्लाही २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-३१ ८५ १७ ११ १७४ ५५ १२ ३९३०५५००
२० सिन्धुली २०७३-०१-१३ - २०७४-०४-२९ ४१ २१ २० २२ ४२ ६१ २५ ४९ ९२३९३००
२१ रामेछाप २०७३-०१-१० - २०७४-०४-२९ ३० ११ १९ ५८ ३५ १३ ४३ ९९९४४००
२२ दोलखा २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-१८ ४० ११ १२ १९ ५९ ३६ ८४ ३३७२४९५०
२३ सिन्धुपाल्चोक २०७३-०१-१२ - २०७४-०४-२७ ५५ १६ २२० ३८ १२५ ७६२ ३८७२५५०१
२४ काभ्रेपलाञ्चोक २०७३-०१-०६ - २०७४-०४-२८ ४२ १२ ४९ २० १०३२ १९११२०००
२५ ललितपुर २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२९ ५६ १२ १३ ९० १५ ३० १० २६ ३६६९८४००
२६ भक्तपुर २०७३-०१-०९ - २०७४-०४-१९ ३८ ४७ १६ ७७२४१५७३०
२७ काठमाण्डौ २०७३-०१-०७ - २०७४-०४-२५ १५० ३९ १८ ५७ २१९ ६३ १६ १५६२ २५९५२५०००
२८ नुवाकोट २०७३-०१-१४ - २०७४-०४-१४ २१ १३ १० २३ ६६ २१ ५३०००००
२९ रसुवा २०७३-०१-०६ - २०७४-०४-२८ १५ ११ २५ २१ १७२०००००
३० धादिङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७४-०४-२५ ३७ ३७ ११ ४८ ७७ २१ २६ ३४५६३०००
३१ मकवानपुर २०७३-०१-०४ - २०७४-०४-२९ ८१ २७ ५४ ४७ १०१ १४३ १० ७७ ४३ ३७६२०४००
३२ रौतहट २०७३-०१-०५ - २०७४-०४-३१ ९९ १४ ११ २९ २४६ १११ ६७ २१ १६८० ३५४३८७५०
३३ वारा २०७३-०१-०४ - २०७४-०४-२९ १०७ ११ ११ १७ ५४६ ४०७ ५७ २१ १९५ ५७११९०००
३४ पर्सा २०७३-०१-०३ - २०७४-०४-३० १०० १४ १६ २५ ४५९ २६३ ८३ ३६ १०५९ १०३४८६०००
३५ चितवन २०७३-०१-०८ - २०७४-०४-२९ ४९ १० १९ २४ ३२ ४२४ ३२१ २७ ५९७००००
३६ गोर्खा २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२८ ३६ १३ १५ २३ ९२ ३५ २१ २३ ३५६१४०००
३७ लमजुङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७४-०४-२६ ३० ४९ १९ १८ १४६२२६००
३८ कास्की २०७३-०१-०३ - २०७४-०४-२७ ४८ १७ १८ २५ १२७ १२ २८ २३ ८१२०९०००
३९ तनहु २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-०९ ३७ १२ ४० १२ ३५ ९२३५०००
४० स्याङ्गजा २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-१९ ४९ ११६ १० ४५ ४६ ६२ ५१८२००००
४१ पर्वत २०७३-०१-१८ - २०७४-०३-२५ ४७ २५ १६ ४१ ८६ १४ ३१ १२ २२ ६७०००००
४२ वागलुङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-०४-२७ ६८ २७ १० १७ १९९ १४१ ५९ ८८ ३५६७१२२६
४३ म्याग्दी २०७३-०१-०३ - २०७४-०४-११ ४२ १२ ९३ ३२ ३४ १० १०५ ३७२०३०००
४४ मुस्ताङ्ग २०७३-०४-०२ - २०७४-०४-२६ ११ १५६०००००
४५ पाल्पा २०७३-०१-१० - २०७४-०४-२९ ४३ ११ ८९ ६५ २९ ४४ ८१८३०००
४६ नवलपरासी २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२९ ४३ १४ ११७२ ५८१ २५ २१ ६८४१०५०
४७ रुपन्देही २०७३-०१-०४ - २०७४-०४-३० ५१ १० ११३ २८ ३९ ११ १००४६२३००
४८ कपिलवस्तु २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२९ ७४ २० ११ ३३९५ ४५८ १७६ ७६ ७९४७८०००
४९ अर्घाखाची २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२० २८ १८० १६५ ३० ७० ६६०२७२००
५० गुल्मी २०७३-०१-०४ - २०७४-०३-२० ६३ २१ २० ११ ३१ ३४६ २१ १४२ १०४ ६३ १५५५४००००
५१ रुकुम २०७३-०१-०५ - २०७४-०३-२५ ४८ ७३ ५२ ३४ २९३३४१००
५२ सल्यान २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२९ २७ १४ ५५ २९ ३० ११ ३८ ८४११०००
५३ रोल्पा २०७३-०१-०६ - २०७४-०२-२२ ४६ २२२ १५ ३४ १२ १२१ १५१३२७००
५४ प्युठान २०७३-०१-०३ - २०७४-०३-१८ ५२ ३२ २४ ५९ १६ १० २६ ६०४ ३९७ २०२ ६८ २१८ ७५३८७६०००
५५ दाङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२९ १०८ २१ १८ २३ २९५ २७ १५० २९ ६८ ७९४४२४३०
५६ वाके २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-३० ६४ १२ १० १४ ५२० १०४ २७ २५ ७०६६९०००
५७ वर्दिया २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-३१ ६२ १२ १५ २० ८९५ ४९४ ४२ १५ २८ १२४८९५००
५८ सुर्खेत २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-२९ १३ १४ ४३ ४४००८०५०
५९ जाजरकोट २०७३-०१-०९ - २०७४-०४-१० २७ १६ १७ ३३ ६१ १९ १२५००००
६० दैलेख २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-२४ २० १२ ३० १० १३ ३८७००००
६१ डोल्पा २०७३-०१-२० - २०७४-०१-०१ १३ २४ १२ ४७ ३१२००००
६२ जुम्ला २०७३-०३-२९ - २०७४-०१-१७ १० ९६ ५३५००००
६३ कालिकोट २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-२९ १८ १९ १६ २१ ४७ २७ २४८ २००००००
६४ मुगु २०७३-०१-१८ - २०७४-०३-१७ १४ ४५ ३४ २११ ३४६५०००
६५ हुम्ला २०७३-०१-१२ - २०७४-०४-२२ १९ २६ ६२ १६ ६६ ८५३३०००
६६ वझाङ्ग २०७३-०१-१० - २०७४-०४-२० २० ३५ १२ २८४९४००
६७ वाजुरा २०७३-०१-०६ - २०७४-०३-२६ २४ १४ २० ५९४ ६६ २७ ८६ १७२३०००
६८ आछाम २०७३-०१-०६ - २०७४-०४-२२ ३० २४ १८ ४२ ३८ १४ ५५ १९८८५००
६९ डोटी २०७३-०१-१७ - २०७४-०४-०६ ११ ७२ २२ १३५१८४८५
७० कैलाली २०७३-०१-०१ - २०७४-०४-२९ ४२ १३ १६ २७८१ २५५९ २० ७४५८९००
७१ कन्चनपुर २०७३-०१-०३ - २०७४-०४-१९ ४० १५ २३ ५३ १४ १६ १३ १३०९५०००
७२ डडेलधुरा २०७३-०१-०५ - २०७४-०४-२४ १३ ४४ २५ २५८८४२०५
७३ वैतडी २०७३-०१-१९ - २०७४-०४-०४ १८ ७६ १० २८ २४३००००
७४ दार्चुला २०७३-०१-०५ - २०७४-०४-१२ १३ २० १४ ३२ ५७ ११७४९००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी

Quick Links